UVID U TROŠKOVE OPĆINE LOVRAN
01.01.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 334

UKUPNO:   523.292,57

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.02.2024. Ugovori o djelu 158,53 IVICA PRŠA OPĆINA LOVRAN A502153 3237 0820  
29.02.2024. Intelektualne i osobne usluge 602,20 Odvjetnik Branislav Musulin OPĆINA LOVRAN A503050 3237 0131  
29.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 260,00 OPĆINA LOVRAN A502457 3721 1090  
29.02.2024. Ostale usluge 4,78 Inovine d.d. Zagreb 85031837779 OPĆINA LOVRAN A501351 3239 0860  
28.02.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 57,38 Jami oprema d.o.o. Rijeka 13534672609 OPĆINA LOVRAN A503050 3221 0131  
28.02.2024. Usluge promidžbe i informiranja 120,63 Novi list d.d. Rijeka 44110106406 OPĆINA LOVRAN A501257 3233 0111  
28.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 119,70 Komunalac d.o.o. Opatija Jurdani 30295003016 OPĆINA LOVRAN A505164 3232 0660  
27.02.2024. Ostale usluge 663,48 Lovačko društvo "Kobac 1960" Lovran 43913577520 OPĆINA LOVRAN A505168 3239 0660  
27.02.2024. Komunalne usluge 4.923,75 TT ANIMACIJA d.o.o. Lovran 67532056021 OPĆINA LOVRAN A505152 3234 0640  
27.02.2024. Tekuće donacije u novcu 951,58 Hrvatski crveni križ Opatija 53894175502 OPĆINA LOVRAN A502468 3811 1070  
27.02.2024. Računalne usluge 1.810,00 Infoprojekt d.o.o. Rijeka 47097666873 OPĆINA LOVRAN A503050 3238 0131  
27.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.168,80 Komunalac d.o.o. Opatija Jurdani 30295003016 OPĆINA LOVRAN A505152 3232 0640  
26.02.2024. Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 201,25 Javna vatrogasna postrojba grada Opatije Opatija 77008559622 OPĆINA LOVRAN A505932 3662 0320  
26.02.2024. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 48.333,33 Dječji vrtić Opatija Opatija 48948564754 OPĆINA LOVRAN A502059 3661 0911  
26.02.2024. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 11.450,54 Javna vatrogasna postrojba grada Opatije Opatija 77008559622 OPĆINA LOVRAN A505932 3661 0320  
26.02.2024. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 15.826,99 Autotrolej d.o.o. Rijeka 19081493664 OPĆINA LOVRAN A505920 3512 0451  
23.02.2024. Pristojbe i naknade 40,02 Državni proračun RH Zagreb 18683136487 OPĆINA LOVRAN A503050 3295 0131  
22.02.2024. Reprezentacija 31,85 Vitalis voda d.o.o. Fažana 56561032745 OPĆINA LOVRAN A503050 3293 0131  
22.02.2024. Ostale usluge 993,75 Stubica d.o.o. Lovran 46118665261 OPĆINA LOVRAN A505950 3239 0620  
22.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.483,58 Stubica d.o.o. Lovran 46118665261 OPĆINA LOVRAN A505163 3232 0660  
22.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.377,25 Stubica d.o.o. Lovran 46118665261 OPĆINA LOVRAN A505164 3232 0660  
22.02.2024. Intelektualne i osobne usluge 750,00 EKO-ADRIA d.o.o. Pula 05956562208 OPĆINA LOVRAN A505912 3237 0510  
21.02.2024. Ostale usluge 622,50 Obrt IP Reklamni studio, vl. Ivan Požarić OPĆINA LOVRAN A503050 3239 0131  
21.02.2024. Ostale usluge 770,00 Stubica d.o.o. Lovran 46118665261 OPĆINA LOVRAN A505950 3239 0620  
21.02.2024. Ostale nespomenute usluge 598,04 LIPOVŠEK MARIO OPĆINA LOVRAN A501351 3239 0860  
21.02.2024. Ostale nespomenute usluge 591,39 GRDINIĆ IRENA OPĆINA LOVRAN A501351 3239 0860  
21.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 414,81 LIBUKOM JURDANI d.o.o. Jurdani 77671806963 OPĆINA LOVRAN A505164 3232 0660  
21.02.2024. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11,88 FINANCIJSKA AGENCIJA Zagreb 85821130368 OPĆINA LOVRAN A503050 3431 0131  
21.02.2024. Komunalne usluge 102,66 SREDSTVA PRIČUVE - M. TITA 29 Opatija 02550803927 OPĆINA LOVRAN A505950 3234 0620  
21.02.2024. Ostale usluge 1.446,81 Parkovi d.o.o. Opatija 41874531291 OPĆINA LOVRAN A501351 3239 0860