UVID U TROŠKOVE GRADA KRKA
01.01.2023 - 30.06.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 3346

UKUPNO:   7.173.456,29

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2023 Sanacija asfalta na dijelovima neraz. cesta na podr. grada Krka i naselja Milohnići-ISPRAVAK - 32.729,53 GP KRK D.D. KRK 05146274847 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100403 3232 0451  
30.06.2023 POŠTARINA,N.B. 2,10 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3231 0320  
30.06.2023 VOĐENJE POSTUPKA PRIBAVLJANJA LOKACIJSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU DIJELA NERAZVRSTANE CESTE OZNAKE 191 U NASELJU VRH - DIO SU3 PREMA UPU 5 VRH 625,00 GPZ D.D. RIJEKA 01788637246 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K100424 4263 0660  
30.06.2023 URA-114,naknada banke 25,51 ERSTE BANKA RIJEKA 23057039320 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK A200101 3431 0820  
30.06.2023 Postupak javne nabave - dodjela ugovora/okvirnog sporaz. 248,85 NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB 64546066176 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3233 0111  
30.06.2023 Ugovor o održavanju besplatnog pristupa internetu - hotspot sustava 455,35 FRISD D.O.O. KRK 35206785238 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100411 3231 0460  
30.06.2023 Licenca za 1 uređaj -antivirus 29,86 FRISD D.O.O. KRK 35206785238 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3238 0911  
30.06.2023 Ugovor o dodjeli financijskih potpora malih vrijednosti 659,00 ŠAHOVSKI KLUB KRK 888 23708870261 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100911 3811 0860  
30.06.2023 Zakup posl. prostora - Ribarska 5/7 - mozaik Triton za 01/2023-ISPRAVAK - 459,84 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3235 0111  
30.06.2023 Zakup posl. prostora - Ribarska 5/7 - mozaik Triton za 04/2023-ISPRAVAK - 459,84 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3235 0111  
30.06.2023 Ugovor o osiguranju imovine, odgovornosti i nesretnog slučaja 86,65 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZAGREB 52848403362 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400101 3292 0911  
30.06.2023 Gorivo za 06/23. 499,19 INA D.D. ZAGREB 27759560625 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3223 0320  
30.06.2023 RTV pristojba za 06/23. 53,10 HRT HRVATSKA RADIO-TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3233 0320  
30.06.2023 Usl. održavanja inf. sustava za 06/23. 346,90 INFOPROJEKT d.o.o. RIJEKA 47097666873 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500103 3238 0320  
30.06.2023 Usl. registracije vozila "KRK 12" 191,56 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE ZAGREB 73294314024 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK A500104 3239 0320  
30.06.2023 STROJNO KRČENJE ASFALTIRANE CESTE OD NASELJA KOSIĆI DO PREDJELA KOLITOVICA, KIMPI, SALATIĆI,KAŠTEL 6.288,75 DABISKOP D.O.O. KRK 17553586745 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100403 3232 0451  
30.06.2023 Prema zakonu o Hrvatskom Crvenom križu za lipanj 2023.g. 1.742,58 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK KRK 31501920607 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A101004 3811 1090  
30.06.2023 Ugovor o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini - RADIO OK 1.041,66 RADIO OTOK KRK D.O.O. DOBRINJ 49445582981 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3233 0111  
30.06.2023 Glavnica po kreditu za partiju 5000766525 - cesta Mali Kartec 13.954,43 ERSTE BANKA RIJEKA 23057039320 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 5443
30.06.2023 PLAĆA 06-2023 2.487,60 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3132 0911  
30.06.2023 PLAĆA 06-2023 1.275,73 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3132 0911  
30.06.2023 pinel 3,70 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA A300101 3221 0820  
30.06.2023 Knjiženje prema izvješću VSNM 30.06.2023 238,86 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100105 3291 0111  
30.06.2023 platni promet 06-2023 214,00 ERSTE BANKA RIJEKA 23057039320 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3431 0911  
30.06.2023 Naplata 5% prih. 01.05.-31.05.23 13,12 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 18683136487 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3239 0111  
30.06.2023 Sudske pristojbe Ovr-1072/19-16 13,28 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 18683136487 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3295 0111  
30.06.2023 Ugovor 24742/13 o korištenju kreditne kartice - Ina kartice 137,34 INA D.D. ZAGREB 27759560625 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100101 3223 0111  
30.06.2023 HRT mjesečna pristojba za 06/2023 21,24 HRT HRVATSKA RADIO-TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel A100201 3295 0111  
30.06.2023 Korištenje školskog prostora u područnoj školi Vrbnik 331,81 OSNOVNA ŠKOLA F.K.FRANKOPAN KRK 23640080861 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN A400103 3239 0911  
30.06.2023 USLUGA PROJEKTANTSKOG NADZORA - GRAĐENJE "ZGRADE JK PLAV U K.Č. 3932/3 K.O. KRK,PREMA UGOVORU O GRAĐENJU, Klasa: 406-07/23-01/1, Ur.broj: 2170-9-02/1- 875,00 KOCIJAN ARHITEKT J.D.O.O. Rijeka 39850306994 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel K101410 4212 0810