UVID U TROŠKOVE GRADA CRESA
01.01.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 355

UKUPNO:   498.012,56

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.02.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23,21 ELGRAD d.o.o. Zagreb 00443524345 DJEČJI VRTIĆ GIRICE T991119 3299 0911  
29.02.2024. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 43,00 PARNAD d.o.o. Rijeka 46934721732 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3224 0911  
28.02.2024. Komunalne usluge 5,04 GRAD CRES Cres 88617357699 GRADSKA KNJIŽNICA A333319 3234 0820  
28.02.2024. Zakupnine i najamnine 46,25 Konica Minolta Hrvatska d.o.o. Zagreb 31697259786 GRADSKA KNJIŽNICA A333319 3235 0820  
28.02.2024. Materijal i sirovine 634,98 Jadranka trgovina d.o.o. Mali Lošinj 02198337590 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3222 0911  
28.02.2024. Sitni inventar i auto gume 131,57 DUPIN S.L.d.o.o. Mali Lošinj 18466715353 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3225 0911  
28.02.2024. Materijal i sirovine 146,50 PAMIGO d.o.o. Zagreb 75444587892 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3222 0911  
28.02.2024. Zdravstvene i veterinarske usluge 87,60 Nastavni zavod za JZPGŽ Rijeka 45613787772 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3236 0911  
28.02.2024. Uredska oprema i namještaj 870,00 MAN-EL vl.Patris Salković DJEČJI VRTIĆ GIRICE K999913 4221 0911  
28.02.2024. Računalne usluge 44,45 VIVA info d.o.o. Zagreb 22361751585 GRADSKA KNJIŽNICA A333319 3238 0820  
28.02.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41,00 ORCUS PLUS d.o.o. ČAvle 70812508533 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3221 0911  
28.02.2024. Materijal i sirovine 63,69 Radnik Opatija d.d. Lovran 13980940042 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3222 0911  
28.02.2024. Ostale usluge 43,75 Kličković-sigurnost j.t.d. Mali Lošinj 04384066640 GRADSKA KNJIŽNICA A333319 3239 0820  
28.02.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93,04 Školska knjiga d.d. Zagreb 38967655335 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3221 0911  
28.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 131,25 Elektroprima d.o.o. Cres Cres 45902587933 GRADSKA KNJIŽNICA A333319 3232 0820  
28.02.2024. Energija 123,05 HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 63073332379 GRADSKA KNJIŽNICA A333319 3223 0820  
28.02.2024. Materijal i sirovine 157,22 Vindija d.d. Varaždin 44138062462 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3222 0911  
28.02.2024. Materijal i sirovine 636,53 FRUTIS DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3222 0911  
28.02.2024. Stipendije 225,75 GRAD CRES A666613 3721 0960  
27.02.2024. Dnevnice za službeni put u zemlji 150,00 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3211 0911  
27.02.2024. Tekuće donacije u novcu 3.000,00 Nogometni klub Cres Cres 84488704038 GRAD CRES A444411 3811 0810  
27.02.2024. Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 111,42 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3221 0911  
27.02.2024. Tekuće donacije u novcu 3.000,00 Udruženje obrtnika Cres-Mali Lošinj Mali Lošinj 09557663146 GRAD CRES A222222 3811 0474  
27.02.2024. Komunalne usluge 8.348,90 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres 43600498596 GRAD CRES A222212 3234 0660  
27.02.2024. Komunalne usluge 150,48 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres 43600498596 GRAD CRES A222111 3234 0660  
27.02.2024. Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 204,86 DJEČJI VRTIĆ GIRICE A999912 3211 0911  
27.02.2024. Stipendije 5.185,00 GRAD CRES A666613 3721 0960  
26.02.2024. Stručno usavršavanje zaposlenika 100,00 Državni proračun GRAD CRES A222202 3213 0131  
25.02.2024. Trošak službenog putovanja 54,00 GRAD CRES A222202 3211 0131  
23.02.2024. Ostale usluge 1.291,06 Državni proračun GRAD CRES A222202 3239 0131