UVID U TROŠKOVE GRADA ČABRA
01.01.2024 - 30.04.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 489

UKUPNO:   870.749,96

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 1.300,00 PODRUŽNICA BRANITELJA KLUBA 138. HV GRADA ČABRA GRAD ČABAR A200015 3811 0820  
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 3.500,00 ŠRU "ČABRANKA" ČABAR GRAD ČABAR A200017 3811 0810  
30.04.2024. Komunalne usluge 147,94 KTD ČABAR D.O.O. GRAD ČABAR A200002 3234 0111  
30.04.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.825,50 PROTEKTOR BANDAG KATALINIĆ D.O.O. GRAD ČABAR A201401 3232 0610  
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 1.800,00 KONJANIČKI KLUB MAGUŠAR GRAD ČABAR A200017 3811 0810  
30.04.2024. Intelektualne i osobne usluge 3.500,00 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA O. RUKAVAC GRAD ČABAR A200007 3237 0474  
30.04.2024. Usluge telefona, pošte i prijevoza 417,46 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. GRAD ČABAR A200002 3231 0111  
30.04.2024. Usluge promidžbe i informiranja 49,36 RADIO GORSKI KOTAR D.O.O. GRAD ČABAR A200002 3233 0111  
30.04.2024. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 49,36 FINA GRAD ČABAR A200002 3431 0111  
30.04.2024. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 565,04 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. GRAD ČABAR A200002 3431 0111  
30.04.2024. Zakupnine i najamnine 465,00 HŠ-UPRAVA ŠUMA DELNICE GRAD ČABAR A200004 3235 0411  
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 2.000,00 UDRUGA MLADIH MOTUS GRAD ČABAR A200025 3811 0810  
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 500,00 DSR "BICIKLISTIČKA AVANTURA" TRŠĆE GRAD ČABAR A200017 3811 0810  
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 1.000,00 PČELARSKO DRUŠTVO GRADA ČABRA GRAD ČABAR A200025 3811 0810  
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 1.100,00 PUSNO DRUŠTVO "KURENT" GEROVO GRAD ČABAR A200025 3811 0810  
30.04.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 524,51 T.U.O. ERVI TRŠĆE GRAD ČABAR A100008 3299 0111  
30.04.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 531,38 ADRIA P.A. d.o.o. GRAD ČABAR A200002 3232 0111  
30.04.2024. Intelektualne i osobne usluge 1.375,00 DE-KOM d.o.o. GRAD ČABAR A200007 3237 0474  
30.04.2024. Računalne usluge 208,34 TAJČI D.O.O. GRAD ČABAR A200002 3238 0111  
30.04.2024. Naknade građanima i kućanstvima u naravi 477,81 KBC RIJEKA GRAD ČABAR A200031 3722 0722  
30.04.2024. Naknade građanima i kućanstvima u naravi 995,43 DOM ZDRAVLJA PGŽ RIJEKA GRAD ČABAR A200031 3722 0722  
30.04.2024. ISPRAVAK PRIJEVOZ 03-24 171,90 Vrtić A300002 3212 0911  
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 600,00 UDRUGA UDOMITELJA DJECE PGŽ "DAMDOM" GRAD ČABAR A200025 3811 0810  
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 300,00 UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA GRAD ČABAR A200015 3811 0820  
30.04.2024. Naknade građanima i kućanstvima u naravi 778,47 VALENTINA MARTAN, LOGOPED GRAD ČABAR A200031 3722 0722  
30.04.2024. Intelektualne i osobne usluge 1.250,00 DLS d.o.o. GRAD ČABAR A200007 3237 0474  
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 600,00 PUSTNO DRUŠTVO "BLJEČOK" PLEŠCE GRAD ČABAR A200025 3811 0810  
30.04.2024. Usluge telefona, pošte i prijevoza 35,10 A1 HRVATSKA D.O.O. GRAD ČABAR A200002 3231 0111  
30.04.2024. Usluge telefona, pošte i prijevoza 11,24 ELEKTRIČNI RAČUNI D.O.O. GRAD ČABAR A200002 3231 0111  
30.04.2024. Premije osiguranja 51,14 CROATIA OSIGURANJE GRAD ČABAR A200002 3292 0111