UVID U TROŠKOVE OPĆINE FAŽANA
01.01.2024 - 31.05.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1401

UKUPNO:   2.282.112,99

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.05.2024. Web informiranje za 05/2024 200,00 PLAN B j.d.o.o. Pula 52140566242 OPĆINA FAŽANA A200101 3233 0112  
31.05.2024. Izrada GSN za proširenje nogostupa Perojska cesta 625,00 GEOGRUPA D.O.O. PULA 77967127694 OPĆINA FAŽANA T203002 3237 0610  
31.05.2024. Izmjene i dopune UPU Fažana-služnost 3.737,50 PLAN 21 d.o.o. RIJEKA 78541555807 OPĆINA FAŽANA K203001 4264 0610  
31.05.2024. Pristojba P114/2019 OS PU (Nevenka Lovrić i dr.) 589,10 OPĆINA FAŽANA A200101 3295 0112  
31.05.2024. Naknada po priljevu 0,90 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. UMAG 65723536010 OPĆINA FAŽANA A200101 3431 0112  
31.05.2024. Jednokratna financijska pomoć za rođenje djeteta sukladno Rješenju 664,00 OPĆINA FAŽANA A200607 3721 1070  
31.05.2024. Izrada GSN za proširenje nogostupa i postavljanje jr na k.č. 928/86,928/91,928/92 1.250,00 GEOGRUPA D.O.O. PULA 77967127694 OPĆINA FAŽANA T203002 3237 0610  
31.05.2024. Cvjetni aranžmani 344,00 T.O.ROŽICA ART vl.Matejka Mužina OPĆINA FAŽANA A200101 3299 0112  
30.05.2024. Naknada po priljevu 0,30 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. UMAG 65723536010 OPĆINA FAŽANA A200101 3431 0112  
29.05.2024. PL-05-24-PUTNI NALOG 483,33 OPĆINA FAŽANA A200101 3241 0112  
29.05.2024. PL-05-24-ZO 17,31 OPĆINA FAŽANA A100101 3291 0111  
29.05.2024. PL-05-24-Putni nalog mio zo 12,50 OPĆINA FAŽANA A100101 3241 0111  
29.05.2024. PL-05-24-Doprinos za ZO 36,25 OPĆINA FAŽANA A200101 3241 0112  
29.05.2024. PL-05-24-Bruto 230,81 OPĆINA FAŽANA A100101 3291 0111  
29.05.2024. Obračun putnog naloga broj 26/2024 Zagreb (dnevnica) 15,00 OPĆINA FAŽANA A200101 3211 0112  
29.05.2024. PL-05-24-Putni nalog bruto 166,66 OPĆINA FAŽANA A100101 3241 0111  
29.05.2024. Refundacija pl.rn.cestarina (veza PN 25/2024) 39,50 OPĆINA FAŽANA A200101 3241 0112  
29.05.2024. Obračun putnog naloga broj 27/2024 Kumrovec (dnevnica) 30,00 OPĆINA FAŽANA A200101 3211 0112  
28.05.2024. Naknada po priljevu 0,15 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D. UMAG 65723536010 OPĆINA FAŽANA A200101 3431 0112  
28.05.2024. Održavanje kom.infra.(vanjske usluge) 5.729,40 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA A201413 3234 0510  
28.05.2024. Jednokratna financijska pomoć za rođenje djeteta sukladno Rješenju 4.513,00 OPĆINA FAŽANA A200607 3721 1070  
28.05.2024. Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na mrežu 138,75 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751 OPĆINA FAŽANA K203807 4212 0620  
28.05.2024. Pružanje usluga pomoći u kući za starije osobe za razdoblje 07-11/2023 2.285,93 HRVATSKI CRVENI KRIŽ-GRADSKO DRUŠTVO PULA PULA 91999684083 OPĆINA FAŽANA A200606 3721 1070  
28.05.2024. Kapitalna donacija 610,33 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA T201701 3861 0490  
28.05.2024. Održavanje kom.infra.(vanjske usluge) 10.122,53 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA A201404 3232 0560  
28.05.2024. Vodni doprinos za gređenje prometnice San Pellegrino 428,99 HRVATSKE VODE VGI RAŠA-BOLJUNČICA 28921383001 OPĆINA FAŽANA K201999.9 4213 0451  
28.05.2024. Račun za ele.energiju za 02/2024 Riva bb (prijepis) 22,48 HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB 43965974818 OPĆINA FAŽANA A203900 3223 0660  
28.05.2024. Održavanje kom.infra.(vanjske usluge) 413,75 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA A201403 3232 0560  
28.05.2024. Refundacija troškova za Smotru maslinovog ulja 3.338,36 AGROUDRUGA FAŽANA FAŽANA 60097451933 OPĆINA FAŽANA A200806 3299 0421  
28.05.2024. Održavanje kom.infra.(vanjske usluge) 6.065,35 KOMUNALAC FAŽANA D.O.O. FAŽANA 35173387563 OPĆINA FAŽANA A201409 3234 0660