UVID U TROŠKOVE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA
01.01.2024 - 31.05.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 533

UKUPNO:   1.259.151,62

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
29.05.2024. Materijal i sirovine 439,23 MI VAJDA D.D. ČAKOVEC 16257048014 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3222 0911  
29.05.2024. Zdravstvene i veterinarske usluge 131,40 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ RIJEKA 45613787772 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3236 0911  
29.05.2024. Materijal i sirovine 1.316,58 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3222 0911  
29.05.2024. Materijal i sirovine 156,25 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3222 0911  
29.05.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 850,00 LIBURNIJA VENT d.o.o. VIŠKOVO 12434610877 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
29.05.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 99,54 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA OPATIJA 77008559622 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
29.05.2024. Materijal i sirovine 414,18 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
29.05.2024. Materijal i sirovine 105,54 RADNIK OPATIJA d.d. LOVRAN 13980940042 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
29.05.2024. Stručno usavršavanje zaposlenika 55,00 DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR Kastav 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3213 0911  
29.05.2024. Materijal i sirovine 356,33 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
29.05.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 54,75 KONE D.O.O. ZAGREB 15526597734 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
29.05.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58,33 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
29.05.2024. Materijal i sirovine 190,09 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
29.05.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100,00 SA-BA MATULJI 51925240938 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
29.05.2024. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 387,50 SA-BA MATULJI 51925240938 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3224 0911  
29.05.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.190,29 ALCA ZAGREB D.O.O. ZAGREB 58353015102 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
29.05.2024. Energija 4.010,66 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3223 0911  
29.05.2024. Materijal i sirovine 304,32 RADNIK OPATIJA d.d. LOVRAN 13980940042 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3222 0911  
29.05.2024. Stručno usavršavanje zaposlenika 500,00 VERAUDIO 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3213 0911  
29.05.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.835,90 HIT D.O.O. MATULJI 61308502308 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
28.05.2024. UV-05-24-Upravno vijeće - bruto 513,60 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3291 0911  
28.05.2024. UV-05-24-Doprinos za ZO 38,52 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3291 0911  
24.05.2024. Energija 42,00 DUNDOVIĆ D.O.O. KOSTRENA 89738131741 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3223 0911  
24.05.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.825,00 PRO KLIMA D.O.O. 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3232 0911  
24.05.2024. Materijal i sirovine 168,36 TATJANA D.O.O. RIJEKA 23266499839 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
24.05.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13,75 PERT D.O.O RIJEKA 42255248046 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
24.05.2024. Materijal i sirovine 346,60 DUKAT D.D ZAGREB 25457712630 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
24.05.2024. Ostali rashodi za zaposlene 1.558,20 CROATIA OSIGURANJE d.d.*** ZAGREB 26187994862 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3121 0911  
24.05.2024. Sitni inventar i auto gume 4.414,93 ŠKRINJICA D.O.O. ZAGREB 37919840816 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3225 0911  
24.05.2024. PL-05-24-Regres za GO 27.691,95 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3121 0911