UVID U TROŠKOVE GRADA OPATIJE
01.01.2022 - 30.04.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   43.556.523,56 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
03175437865 KL PROTEKTION d.o.o. Đelekovec 30.04.2022 1.805,00 kn URA-220133,set bljeskalica Syncflare kom 1 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA K309010 4223 0320  
85272447703 Kazalište MALA SCENA ZAGREB 30.04.2022 3.500,00 kn URA-220257,IZVEDBA PREDSTAVE 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204007 3239 0820  
18758389637 LUMBERTRANS,d.o.o.-Matulji MATULJI 30.04.2022 242,49 kn URA-220102,materijal za tekuće održavanje vozila 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA A309002 3224 0320  
07179054100 LEDO PLUS D.O.O. ZAGREB 30.04.2022 1.398,70 kn ŠK 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA A202037 3222 0912  
77671806963 LIBUKOM JURDANI d.o.o. Jurdani 30.04.2022 103,97 kn URA-22008,kom.usluge za 03/22 MJESNI ODBOR BELVEDER A102001 3234 0133  
77671806963 LIBUKOM JURDANI d.o.o. Jurdani 30.04.2022 1.744,24 kn URA-220153,račun komunalnih usluga za 4/2022 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA A309001 3234 0320  
77671806963 LIBUKOM JURDANI d.o.o. Jurdani 30.04.2022 3.303,35 kn komunalne usluge za 4/2022 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3234 0911  
77671806963 LIBUKOM JURDANI d.o.o. Jurdani 30.04.2022 5.773,40 kn komunalne usluge za 4/2022 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3234 0911  
30.04.2022 105,45 kn MAT. ZA TEK ODRŽ, 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA A202012 3224 0912  
46118665261 Stubica doo Lovran 30.04.2022 490,00 kn URA-220086,usluge čišćenja knjižnice Lovran za 03/22 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA A204001 3239 0820  
30.04.2022 497.947,65 kn PL-04-22-Bruto 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3111 0911  
30.04.2022 11.250,00 kn PL-04-22-Prehrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3121 0911  
30.04.2022 671,67 kn PL-04-22-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201013 3132 0911  
30.04.2022 55.615,61 kn PL-04-22-Bruto projekt 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201019 3111 0911  
30.04.2022 4.627,78 kn PL-04-22-Obvezno zdravstveno osiguranje (16.5%) 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA A204001 3121 0820  
30.04.2022 2.732,28 kn PL-04-22-prijevoz 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA A204001 3212 0820  
24847431624 NERIMAR d.o.o. JUŠIĆI 30.04.2022 2.550,00 kn URA-220815,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
40431756987 Trgovina "MELIOR" OPATIJA 30.04.2022 4.497,16 kn URA-220152,uredski materijal 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA A309001 3221 0320  
30.04.2022 2.374,00 kn PL-04-22-prijevoz 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA A204001 3212 0820  
58353015102 ALCA ZAGREB D.O.O. ZAGREB 30.04.2022 10.166,04 kn URA-220752,materijali za čišćenje 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3221 0911  
13980940042 RADNIK OPATIJA d.d. LOVRAN 30.04.2022 128,27 kn URA-220745,hrana 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA A201011 3222 0911  
30.04.2022 112,00 kn MAT ZA NASTAVU, 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA A202011 3221 0912  
30.04.2022 1.498,23 kn RADNA ODJEĆA, 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA A202011 3227 0912  
81793146560 HRVATSKI TELEKOM ZAGREB 30.04.2022 189,00 kn URA-220319,TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE 04-22 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 3231 0820  
30.04.2022 4.215,60 kn PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima-93 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2022 3.203,91 kn PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i potporu razvojnim projektima-85 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2022 3.359,46 kn PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za proračun i računovodstvo-113 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2022 3.532,78 kn PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a stručni/a suradnik/ca za javnu nabavu i poduzetništvo-98 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2022 2.934,04 kn PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Viši/a referent/ica za tehničke poslove-38 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131  
30.04.2022 3.096,30 kn PL-04-22-POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE - Referent/ica za tehničke poslove-101 GRAD OPATIJA A200001 3111 0131