UVID U TROŠKOVE GRADA OPATIJE
01.01.2024 - 30.04.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 3935

UKUPNO:   9.026.414,66

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA UGOVOR
30.04.2024. PL-04-24-Naknade upravno vijeće 272,48 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 3291 0820  
30.04.2024. Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.687,50 WEBER ESCAL D.O.O. Hrvatski Leskovac 42257427313 GRAD OPATIJA A101601 3231 0111  
30.04.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180,50 T.O. "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 40531374434 GRAD OPATIJA A200001 3299 0131  
30.04.2024. Usluge telefona, pošte i prijevoza 673,75 KLAVIR-SERVIS-VALUŠEK-Veprinac 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 3231 0820  
30.04.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 83,38 DECATHLON ZAGREB d.o.o. ZAGREB 89516372197 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 1242 0820  
30.04.2024. Ostale usluge 50,00 INGINSPEKT-OPATIJA d.o.o. OPATIJA 43134493918 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 3239 0820  
30.04.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 126,17 BON-TON d.o.o. NOVI ZAGREB 52931027628 GRAD OPATIJA A200001 1242 0131  
30.04.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 134,75 KLAVIR-SERVIS-VALUŠEK-Veprinac 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 1242 0820  
30.04.2024. Zakupnine i najamnine 266,01 BINA ISTRA d.d. LUPOGLAV 13439120211 GRAD OPATIJA K200003 3235 0131  
30.04.2024. Ostale usluge 4.728,00 MILENIJ HOTELI d.o.o. OPATIJA 78796880101 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204007 3239 0820  
30.04.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 46,86 BAUHAUS RIJEKA 71642207963 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 1242 0820  
30.04.2024. Stručno usavršavanje zaposlenika 170,00 NOVI INFORMATOR d.o.o. Zagreb ZAGREB 03492821167 GRAD OPATIJA A101301 3213 0111  
30.04.2024. Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 416,90 DECATHLON ZAGREB d.o.o. ZAGREB 89516372197 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 3227 0820  
30.04.2024. Sitni inventar i auto gume 234,31 BAUHAUS RIJEKA 71642207963 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 3225 0820  
30.04.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 10,00 INGINSPEKT-OPATIJA d.o.o. OPATIJA 43134493918 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 1242 0820  
30.04.2024. Tekuće donacije u novcu 1.251,82 UDRUGA ZA UNAPR.KVALITETE ŽIVOTA"NA DRUGI NAČIN" OPATIJA 39872072273 GRAD OPATIJA A207055 3811 1090  
30.04.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34,90 30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA A204001 3299 0820  
30.04.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 827,63 BON-TON d.o.o. NOVI ZAGREB 52931027628 GRAD OPATIJA A200001 3221 0131  
29.04.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.221,88 A.T.I. d.o.o. GRAD OPATIJA A101301 3299 0111  
29.04.2024. Ostali građevinski objekti 179.404,68 EDING d.o.o. Zagreb ZAGREB 04662316393 GRAD OPATIJA K306051 4214 0860  
29.04.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 35,00 Stubica doo Lovran 46118665261 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204007 1242 0820  
29.04.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 35,84 KONE D.O.O. ZAGREB 15526597734 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 1242 0820  
29.04.2024. PL-04-24-Naknade autorski honorar 598,04 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204003 3237 0820  
29.04.2024. Sitni inventar i auto gume 233,46 PEVEX d.o.o. Zagreb Bjelovar 73660371074 GRAD OPATIJA A305001 3225 0620  
29.04.2024. Zakupnine i najamnine 991,78 ADRIA P.A. ,d.o.o. Rijeka RIJEKA 58757250711 GRAD OPATIJA A200001 3235 0131  
29.04.2024. Zakupnine i najamnine 175,00 Stubica doo Lovran 46118665261 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204007 3235 0820  
29.04.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21,90 Z-el d.o.o. 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA A309002 3221 0320  
29.04.2024. Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.123,54 HRVATSKA POŠTA d.d. ZAGREB ZAGREB 87311810356 GRAD OPATIJA A101301 3231 0111  
29.04.2024. Zakupnine i najamnine 62,50 BLITZ,Film i video,d.o.o. Zagreb ZAGREB 69856063967 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204009 3235 0820  
29.04.2024. Potraživanja za pretporez kod obveznika poreza na dodanu vrijednost 12,50 BLITZ,Film i video,d.o.o. Zagreb ZAGREB 69856063967 49147 - FESTIVAL OPATIJA A204009 1242 0820