UVID U TROŠKOVE GRADA BENKOVCA
01.01.2023 - 30.09.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2331

UKUPNO:   12.092.792,09

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.09.2023 Plaća 09/23 gradon.zdr. 93,45 GRAD BENKOVAC A800101 3291 0111  
30.09.2023 pl.09/23 PRIJEVOZ NA POSAO I SA POSLA 2.266,72 GRAD BENKOVAC A800301 3212 0131  
30.09.2023 Plaća 09/23 gradon.bruto 1.245,95 GRAD BENKOVAC A800101 3291 0111  
30.09.2023 POŠTARINA,HP 12,69 GRAD BENKOVAC A800301 3231 0460  
30.09.2023 BENZIN,TIFON 85,63 GRAD BENKOVAC A800301 3223 0434  
30.09.2023 pl.09/23 topli obrok 1.690,85 GRAD BENKOVAC A800301 3121 0131  
30.09.2023 pl.09/23 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE 4.994,13 GRAD BENKOVAC A800301 3132 0131  
30.09.2023 Uplata po kreditu -9922008091 3.374,89 GRAD BENKOVAC A800301 3422 0170  
30.09.2023 KAVA I PIĆE,INA 9,10 GRAD BENKOVAC A800101 3293 0472  
30.09.2023 pl.09/23 UPLATA DOPRINOSA ZA ZO NA PLAĆE 396,48 GRAD BENKOVAC A800101 3132 0111  
30.09.2023 plaće službenika 30.267,54 GRAD BENKOVAC A800301 3111 0131  
30.09.2023 dnevnice dužnosnici 159,30 GRAD BENKOVAC A800101 3211 0111  
30.09.2023 plaće dužnosnici 2.402,90 GRAD BENKOVAC A800101 3111 0111  
29.09.2023 Alojz Pavlović-don.izdavanje knjige 300,00 GRAD BENKOVAC A801307 3239 0830  
29.09.2023 OŠ Stankovci-radni materijal 290,43 GRAD BENKOVAC A801111 3721 1070  
29.09.2023 pomoći obiteljima i kućanstvima 251,92 GRAD BENKOVAC A801101 3721 1070  
28.09.2023 Udruga dragovoljaca i branitelja Dom 300,00 GRAD BENKOVAC A801330 3811 0180  
28.09.2023 ŽUC-Troškovi postupka izdavanja Suglasno 50,91 GRAD BENKOVAC A801902 3295 0620  
27.09.2023 Agram leasing 231187-glavnica 324,79 GRAD BENKOVAC A800305 5445
26.09.2023 GRADSKA KNJIŽNICA BENKOVAC 1.400,00 GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0820  
26.09.2023 Gradska knjižnica 1.055,02 GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0131  
26.09.2023 Gradska knjižnica 1.000,00 GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0820  
26.09.2023 Gradska knjižnica 500,00 GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0820  
26.09.2023 Gradska knjižnica 330,00 GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0131  
26.09.2023 Gradska knjižnica 542,40 GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0131  
26.09.2023 GRADSKA KNJIŽNICA BENKOVAC 6.394,06 GRADSKA KNJIŽNICA A801401 3672 0131  
22.09.2023 Naplata 1% prihoda od poreza i prire 1.756,57 GRAD BENKOVAC A800301 3239 0131  
22.09.2023 Troš.zast.KL:UP/I-943-04/22-01/193 253,82 GRAD BENKOVAC A801912 3434 0620  
22.09.2023 Troš.zast.KL:UP/I-943-04/23-01/84 99,54 GRAD BENKOVAC A801912 3434 0620  
22.09.2023 Troš.zast.KL:UP/I-943-04/23-01/67 139,35 GRAD BENKOVAC A801912 3434 0620