UVID U TROŠKOVE OPĆINE BAŠKA
01.01.2022 - 31.10.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1472

UKUPNO:   20.697.166,08

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.10.2022 Održavanje službenih internet stranica, ugovor 650-01/14-01/1 2.500,00 U.O. DOMINO, VL. LUKA TABAKO DOBRINJ 13507580456 A200002 3233 0133  
31.10.2022 Utrošak vode - diskont Jurandvor 17/A, vod.br.2411806 za 10/22 83,62 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 A201007 3234 0630  
31.10.2022 Utrošak vode - dom Draga Bašćanska 239, vod.br.05074295 za 09/22 375,69 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 A201007 3234 0630  
31.10.2022 Najam uređaja/pisača za novu katastarsku izmjeru Jurandvor, ugovor 931-01/21-01/1 123,75 B.ELEKTRONIKA D.O.O. RIJEKA 06144393646 A200002 3235 0133  
31.10.2022 Radovi izmjene dijela cijevi na Žancu, narudžbenica 123/22-03-03/2 3.981,25 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201009 3234 0660  
31.10.2022 Tablica s kućnim brojem Draga Bašćanska 29/a, narudžbenica 119/22-03-03/2 150,00 PEČAT D.O.O. RIJEKA 80051606155 A201009 3234 0660  
31.10.2022 Stručni i obračunski nadzor za izgradnju potpornog zida- Zarok, narudžbenica 3/03-02/2 7.014,00 MARE CON D.O.O. RIJEKA 40702527736 A201004 3232 0660  
31.10.2022 Program prikupljanja i otkupa vune ovčara s područja Općine Baška, OPG B.Pajalić,D.Dujmović - 2166kg, Ugovor 402-05/22-01/1 10.830,00 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OTOK KRK KRK 90725949323 A201701 3523 0421  
31.10.2022 Naknada za lokaciju odlagališta Treskavac, ugovor 363-01/15-07/3 11.666,66 OPĆINA VRBNIK VRBNIK 80254949848 A200002 3295 0133  
31.10.2022 Uporaba sustava www.moj-eracun.hr i www.moj-earhiv.hr, ugovor 650-01/21-01/8 667,92 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 A200002 3238 0133  
31.10.2022 Usluga vođenja poreza, ugovor 410-10/22-01/1 45.296,86 INFOPROJEKT RIJEKA RIJEKA 47097666873 A200002 3239 0133  
31.10.2022 Pretplata na korištenje online pravnog portala IUS INFO Classic osnovni, narudžbenica 97-03/2-18 590,01 LEXPERA D.O.O. ZAGREB 79506290597 A200002 3239 0133  
31.10.2022 Naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak od 01.10.-31.10.22. 7.558,25 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 18683136487 A200002 3239 0133  
31.10.2022 Naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak od 01.09.-30.09.22. 5.362,66 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 18683136487 A200002 3239 0133  
31.10.2022 Polica osiguranja za vozilo Volkswagen UP!, narudžbenica 121/22-03-03/2 1.807,47 GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB 10840749604 A200002 3292 0133  
31.10.2022 Voda Aquaviva 18,9L - 10 kom, čaše 1/80 - 10 kom, Ugovor 030-07/20-01/1 687,50 ŽIVA VODA D.O.O. ZAGREB 86255713939 A100102 3293 0111  
31.10.2022 Obračun interkalarne kamate - Ug. o dugoročnom kreditu za modernizaciju sustava JR, 06.09.-30.09.22. 20,86 HBOR ZAGREB 26702280390 A200007 3423 0112  
31.10.2022 Obavljanje platnog prometa - redovan žiro račun, ugovor 401-03/03-01/3 2.425,21 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
31.10.2022 Namirnice, Dan crkve Svetog križa, Jurandvor, narudžbenica 59-03-01/1-22 1.307,91 TOMMY D.O.O. SPLIT 00278260010 A100103 3293 0111  
31.10.2022 Sredstva za čišćenje, narudžbenica 16/22-03-01/4 868,01 TOMMY D.O.O. SPLIT 00278260010 A200002 3221 0133  
31.10.2022 Naknada za telefonski priključak za 10/22 za 844-104 - Dom Draga Bašćanska 125,38 OT-OPTIMA TELEKOM D.D. ZAGREB 36004425025 A200002 3231 0133  
31.10.2022 Prijenos podataka sustava SOTKIS ACCES, tarifa GoDigital S - ukopani spremnici na Paladi, 5 SIM kart 544,65 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 A200002 3231 0133  
31.10.2022 Poštanske usluge za 11/2022. 2.227,75 HP SREDIŠTE POŠTA RIJEKA RIJEKA 87311810356 A200002 3231 0133  
31.10.2022 Pružanje poštanskih usluga 21/22, ugovor 344-01/21-01/7 42.054,93 HP SREDIŠTE POŠTA RIJEKA RIJEKA 87311810356 A200002 3231 0133  
31.10.2022 Održavane zelenih površina, ugovor 363-01/22-04/2 103.526,80 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201003 3232 0660  
31.10.2022 Objava općih akata, izdavanje i tiskanje "Službenih novina PGŽ-a", ugovor 612-10/08-01/14 150,00 NOVI LIST d.d. RIJEKA 44110106406 A100002 3233 0111  
31.10.2022 Financiranje izrade idejnog i glavnog projekta vodovodnog ogranka od Batomlja do Svetišta MBG, ugovor 363-01/19-02/20 184,35 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 A200002 3234 0133  
31.10.2022 Utrošak vode - Palada 58 navodnjavanje (ispred ribarnice), vod.br.2453270 za 09/22 418,09 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 A201007 3234 0630  
31.10.2022 Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 4.500,00 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201006 3235 0660  
31.10.2022 Izrada Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, narudžbenica 90-03/3-21 3.625,00 DLS D.O.O. RIJEKA 72954104541 A201802 3237 0220