UVID U TROŠKOVE OPĆINE BAŠKA
01.01.2021 - 31.10.2021

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   17.831.207,77 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.10.2021 83,62 kn Utrošak vode - vod.1675321, Stolarija - Draga Bašćanska za 10/21 A201007 3234 0630  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.10.2021 107,27 kn Utrošak vode - dom Draga Bašćanska 239, vod.br.05074295 za 10/21 A201007 3234 0630  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.10.2021 132,99 kn Utrošak vode - dom Jurandvor 059, vod.br.008079 za 10/21 A201007 3234 0630  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.10.2021 74,00 kn Utrošak vode za 10/21 - kiosk Lučka uprava, vod.br.842322 A201007 3234 0630  
32289496287 ARVALIS J.D.O.O. ZAGREB 31.10.2021 1.000,00 kn Časopis "Krčki val", narudžbenica 1/21-03/4 A100101 3233 0830  
46118101286 NETCOM D.O.O. RIJEKA 31.10.2021 1.875,00 kn Pružanje podrške i usluge hostinga za program e-sjednice, ugovor 030-01/18-01/8 A200002 3238 0133  
85821130368 FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 31.10.2021 150,00 kn Trošak ovrhe, Rj.Min.fin.za prisilnu naplatu sudske pristojbe predmet P-99/19-22 tužitelj RH A200002 3295 0133  
82947171108 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 31.10.2021 5.200,00 kn Prijevoz električnim kolicima za 10/21 - Ugovor 363-02/21-01/6 A201009 3234 0660  
59155811764 BONEFAČIĆ SONJA RIJEKA 31.10.2021 6.250,00 kn Zakup poslovnog prostora, poštanski ured Baška, ugovor 372-03/19-01/9 A200002 3235 0133  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.10.2021 83,62 kn Utrošak vode - vod.1675321, Stolarija - Draga Bašćanska za 09/21 A201007 3234 0630  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.10.2021 83,62 kn Utrošak vode - sv. Lucija, vod.br.711037 za 09/21 A201007 3234 0630  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.10.2021 5.608,06 kn Utrošak vode za 10/21 - razni potrošači A201007 3234 0630  
31.10.2021 140.707,41 kn Plaće za redovan rad A200001 3111 0131  
31.10.2021 3.328,65 kn Plaće za prekovremeni rad A200001 3113 0131  
31.10.2021 4.925,00 kn Ostali rashodi za zaposlene, naknada za topli obrok A200001 3121 0131  
31.10.2021 20.656,88 kn Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A200001 3132 0131  
31.10.2021 5.448,00 kn Službena putovanja A200002 3211 0131  
82947171108 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 31.10.2021 61.990,25 kn Održavane zelenih površina, ugovor 363-02/21-01/5 A201003 3232 0660  
82947171108 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 31.10.2021 25.245,88 kn Održavanje slivnika i potoka za 10/21 - Ugovor 363-02/21-01/6 A201005 3232 0660  
82947171108 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 31.10.2021 2.991,20 kn Naknada za izvršena ulaganja u poslovni prostor, ugovor 372-01/14-01/13 A201501 4511 0660  
81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 31.10.2021 449,00 kn Tarifa Business plus+dodatna linija M (2 kom) - nova katastarska izmjera, Dom Jurandvor za 10/21 A200002 3231 0133  
19819724166 AUTOTRANS D.D. CRES 31.10.2021 1.934,00 kn Sufinanciranje prijevoza učenika i studenta 2021./2022., ugovor 402-07/21-01/21 A200206 3722 0960  
23057039320 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 31.10.2021 30,08 kn Obavljanje platnog prometa - račun za posebne namjene, izvlaštenje za Ulicu Labic, ugovor 401-03/14-01/1 A200003 3431 0133  
76549264157 DRINKOMATIC D.O.O. RIJEKA 31.10.2021 3.360,00 kn Postavljanje automata za kavu, nabava kave, ugovor 402-08/16-01/1 A100102 3293 0111  
85737259961 ZAGI TURIZAM D.O.O. BAŠKA 31.10.2021 3.750,00 kn Poklon paketi vino, liker, pekmez, maslinovo ulje i krema smilje 15 kom, posjet Općini Nuštar, narudžbenica 30-03/2-21 A100001 3299 0111  
18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 31.10.2021 3.012,68 kn Naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak od 01.10.-31.10.21. A200002 3239 0133  
73294314024 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE ZAGREB 31.10.2021 1.057,06 kn Tehnički pregled, vozilo VW E-UP RI325ZV, narudžbenica broj 51/21-01/3-1 A200002 3239 0133  
80254949848 OPĆINA VRBNIK VRBNIK 31.10.2021 5.833,33 kn Naknada za lokaciju odlagališta Treskavac, ugovor 363-01/15-07/3 A200002 3295 0133  
68419124305 HRT ZAGREB ZAGREB 31.10.2021 80,00 kn RTV pristojba za radio prijamnik za 10/21 A200002 3295 0133  
79071018205 POLO-LINE D.O.O. BAŠKA 31.10.2021 760,32 kn 10% provizije za naplaćenu ekološku pristojbu za razdoblje od 01.09.-30.09.21. A200002 3295 0133