UVID U TROŠKOVE OPĆINE BAŠKA
01.01.2024 - 30.06.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1032

UKUPNO:   1.821.458,29

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
28.06.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.870,75 PLUTOSINT OBRT ZA PROIZVODNJU VL.V. SORIĆ A201004 3232 0660  
28.06.2024. Službena putovanja 236,80 A200002 3211 0131  
28.06.2024. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 293,75 FOKUS D.O.O. ZAGREB 59082812808 K201503 4227 0660  
28.06.2024. Računalne usluge 248,85 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 A200002 3238 0133  
28.06.2024. Ostala nematerijalna proizvedena imovina 250,00 AREA-GEODEZIJA D.O.O. RIJEKA 44132668646 K201302 4264 0660  
28.06.2024. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 107,00 PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS RIJEKA 41495097026 A100003 3811 0111  
28.06.2024. Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 3.054,42 HBOR ZAGREB 26702280390 A200007 5422
28.06.2024. Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.435,19 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 K201102 3861 0520  
28.06.2024. Reprezentacija 2.375,00 T.R.I.O. R.I.O. D.O.O. MATULJI 27862127724 A100103 3293 0111  
28.06.2024. Komunalne usluge 830,00 DEZINSEKCIJA D.D. RIJEKA 75145286506 A201007 3234 0660  
28.06.2024. Zdravstvene i veterinarske usluge 315,30 VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. RIJEKA 02918144179 A200702 3236 0660  
28.06.2024. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 107,00 NOSITELJ LISTE GRUPE BIRAČA ALEKSANDAR ČUBRANIĆ A100003 3811 0111  
28.06.2024. TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 1.194,51 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA RIJEKA 53791148489 A200404 3661 0860  
28.06.2024. Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 14,79 RUŽIĆ PREDRAG, T.O. "KIPO" A201603 3523 0133  
28.06.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 960,00 GRAĐEVINARSTVO JUREŠIĆ, VL. DARIJO JUREŠIĆ A201004 3232 0660  
28.06.2024. BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 47,24 FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 A200003 3431 0133  
28.06.2024. Pristojbe i naknade 10,62 HRT ZAGREB ZAGREB 68419124305 A200002 3295 0133  
28.06.2024. Komunalne usluge 860,71 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE PRIMOR.GORAN. RIJEKA 45613787772 A201007 3234 0660  
28.06.2024. Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 35.091,64 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 K201102 5321
28.06.2024. Topli obrok - paušalno 1.275,00 A200001 3121 0131  
28.06.2024. Reprezentacija 55,00 TABAKO MEDIA. VL.DANIJELA TABAKO A100103 3293 0111  
28.06.2024. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 225,00 AUTOTRANS D.D. CRES 19819724166 A200302 3722 0960  
28.06.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.120,45 SMART ISLAND KRK D.O.O. KRK 71183086599 A201002 3232 0640  
28.06.2024. Zakupnine i najamnine 33,81 B.ELEKTRONIKA D.O.O. RIJEKA 06144393646 A200002 3235 0133  
28.06.2024. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 107,00 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA ZAGREB 27101359149 A100003 3811 0111  
28.06.2024. Zakupnine i najamnine 1,00 CAPIĆ MARINKO A200002 3235 0133  
28.06.2024. Reprezentacija 150,00 TAXI GIZMO BAŠKA, VL. M. MIHOVILIĆ A100103 3293 0111  
28.06.2024. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 270,00 AUTOTRANS D.D. CRES 19819724166 A200206 3722 0960  
28.06.2024. Pristojbe i naknade 774,22 OPĆINA VRBNIK VRBNIK 80254949848 A200002 3295 0133  
28.06.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.402,11 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201003 3232 0660