UVID U TROŠKOVE OPĆINE BAŠKA
01.01.2022 - 31.07.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1014

UKUPNO:   15.209.851,06 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.07.2022 Račun za TK usluge u mobilnoj mreži za 06/22 1.673,64 kn HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 A200002 3231 0133  
31.07.2022 Rn TK usluga za 07/22 za 750-560 393,80 kn HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 A200002 3231 0133  
31.07.2022 JR - utrošak električne energije za 07/22, Ugovor Ev.br. 30/21, klasa 030-08/21-01/5 25.296,44 kn HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 A201002 3223 0640  
31.07.2022 JR - utrošak električne energije za 06/22, Skopalj, Batomalj, Ugovor Ev.br. 30/21, klasa 030-08/21-01/5, umanjeno za OK za 04 i 05/22 1.831,80 kn HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 A201002 3223 0640  
31.07.2022 Prometni znak parkiralište za bicikle, 4 komada, narudžbenica 100/22-03-03/2 2.200,00 kn FUTURA TRADE D.O.O. LOVRAN 97800946609 A201001 4227 0660  
31.07.2022 Namirnice, obilježavanje blagdana sv. Elizabete, Draga Bašćanska, narudžbenica 5/22-03-01/3 1.699,48 kn TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 A100103 3293 0111  
31.07.2022 Dostava izvoda e-mailom, izvještaj - prihodi JLP(R)S - datoteka za 06/22 208,30 kn FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 A200003 3431 0133  
31.07.2022 Obavljanje platnog prometa - redovan žiro račun, ugovor 401-03/03-01/3 2.077,75 kn ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 A200003 3431 0133  
31.07.2022 Ugostiteljske usluge, ugovor 335-01/22-01/2 107,00 kn ANKORA, OBRT ZA UGOST.VL.RODE SNJEŽANA 51523 63786845095 A100102 3293 0111  
31.07.2022 Naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak od 01.06.-30.06.22. 4.820,26 kn DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 18683136487 A200002 3239 0133  
31.07.2022 Održavanje informacijskog sustava, informatička podrška i konzultacije, ugovor 650-02/22-01/1 14.732,50 kn INFOPROJEKT RIJEKA RIJEKA 47097666873 A200002 3238 0133  
31.07.2022 Ovjera potpisa OV-4474/2022, preslike OV-4475, ugovor 944-02/22-02/6 Anđelka Vasilić 130,00 kn JAVNI BILJEŽNIK KATUNAR ZRINSKI MILJENKA, KRK 12130471035 A200002 3295 0133  
31.07.2022 Elaborat procjene zemlišta k.č. 1000 k.o. Baška-nova, narudžbenica 27-03-01/1-22 2.538,19 kn PAVIĆ ZLATKO SUD.VJEŠTAK GRAĐ.STRUKE NJIVICE 65570455724 A201301 3237 0660  
31.07.2022 Hvatanje i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, ugovor 322-01/21-01/1 5.861,00 kn VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. RIJEKA 02918144179 A200702 3236 0660  
31.07.2022 Sanacije betonske ograde, ulica Kricin, narudžbenica 103/22-03-03/2 24.075,00 kn GRAĐEVINSKI OBRT PILJO KORNIĆ,VL.MIHAJLO BOROJEVIĆ KRK 91720798780 A201004 3232 0660  
31.07.2022 Odvoz otpada 06/22 - dom Jurandvor, vod. 008079 210,18 kn PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. KRK 04155352667 A201501 3234 0510  
31.07.2022 Odvoz otpada 06/22 - vod.05074295, Zadružni dom Draga Bašćanska 128,82 kn PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. KRK 04155352667 A201501 3234 0510  
31.07.2022 Regresirana kamata za kredite privatnih iznajmljivača, ugovor 403-01/03-01/3 2,03 kn ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 23057039320 T201904 3523 0473  
31.07.2022 Čišćenje prostorija u vlasništvu, ugovor 363-01/21-01/14 3.150,00 kn TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A200002 3239 0133  
31.07.2022 Usluga o obavljanju usluga certificiranja Kay Derenčinović, ugovor 470-02/17-01/2 272,20 kn FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 A200002 3299 0133  
31.07.2022 Povrat preplaćenog iznosa poreza na kuće za odmor 1716 po E21-225/10 od 06.09.21. 3.327,12 kn U.O. "MW", VL. MARINA WELTRUSKY RIJEKA 63270494390 A200002 3299 0133  
31.07.2022 Ovjera potpisa (9) i preslika (8), kupoprodajni ugovori 944-02/22-02/6 M.F.,I.G.,Đ.V.,I.T.G.,,A.V.,D.P. 762,00 kn JAVNI BILJEŽNIK KATUNAR ZRINSKI MILJENKA, KRK 12130471035 A200002 3295 0133  
31.07.2022 Odvoz otpada 06/22 - kiosk Lučka uprava, vod. 842322 114,00 kn PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. KRK 04155352667 A201501 3234 0510  
31.07.2022 Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 10.400,00 kn TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201009 3234 0660  
31.07.2022 Utrošak vode za 06/22 - zgrada Općine, vod.br.003873 343,52 kn PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 A200002 3234 0133  
31.07.2022 Medijsko praćenje, objava informacija na web portalu "načelnik.hr", Ugovor 614-01/22-01/7 1.250,00 kn CIUDAD D.O.O. ZAGREB 18969795259 A100101 3233 0830  
31.07.2022 Otkup časopisa "Krčki val" u 2022. godini, narudžbenica 49-03/2-21 1.000,00 kn ARVALIS J.D.O.O. ZAGREB 32289496287 A100101 3233 0830  
31.07.2022 Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 31.795,88 kn TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201005 3232 0660  
31.07.2022 Stručni nadzor radova izgradnje mrtvačnice Batomalj, narudžbenica 89/22-03-03/2 6.416,44 kn MF ARHITEKTI D.O.O. RIJEKA 47262155122 A201008 4511 0660  
31.07.2022 Međuvlasnički ugovor, pričuva, 370-01/10-01/11 655,86 kn ST.S. CENTAROPREMA D.O.O. RIJEKA 64813555114 A201501 3232 0660