UVID U TROŠKOVE OPĆINE BAŠKA
01.01.2021 - 31.07.2021

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   13.871.650,96 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE PARTNERA DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
42177896849 GEODETSKI ZAVOD RIJEKA D.O.O. RIJEKA 31.07.2021 86.250,00 kn Digitalni orto-foto snimak 1.200 ha građevinskog područja, narudžbenica 7/21-03/3-1 K201311 4541 0660  
82947171108 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 31.07.2021 60.031,25 kn Ograda 85 m, Jurandvor, Korudalj, narudžbenica 5/21-03/3-1 K201503 4227 0660  
47097666873 INFOPROJEKT RIJEKA RIJEKA 31.07.2021 7.500,00 kn Uvođenje programa evidencije, praćenja i uspostave registra ugovora, narudžbenica 7/21-03/4 K200006 4262 0133  
75145286506 DEZINSEKCIJA D.D. RIJEKA 31.07.2021 4.875,00 kn Deratizacija, dezinsekciae i dezinfekcija javnih i prometnih površina, ugovor 351-02/21-01/3 A201007 3234 0660  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.07.2021 132,99 kn Utrošak vode - dom Jurandvor 059, vod.br.008079 za 06/21 A201007 3234 0630  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.07.2021 83,62 kn Utrošak vode - sv. Lucija, vod.br.711037 za 07/21 A201007 3234 0630  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.07.2021 96,50 kn Utrošak vode za 06/21 - kiosk Lučka uprava, vod.br.842322 A201007 3234 0630  
04155352667 PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. KRK 31.07.2021 71,60 kn Odvoz otpada 07/21 - kiosk Lučka uprava, vod. 842322 A201501 3234 0510  
53497347539 STRIBOR OPREMA D.O.O. BILJE 31.07.2021 440.625,00 kn Oprema za dječje igralište Centralin, ugovor 030-08/21-01/3 A201004 4227 0660  
47097666873 INFOPROJEKT RIJEKA RIJEKA 31.07.2021 -7.500,00 kn Program za evidenciju i praćenje realizacije i registra svih ugovora, narudžbenica 8/21-03/4-ISPRAVAK K200005 4221 0133  
82947171108 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 31.07.2021 4.500,00 kn Dobava kemijskih WC-a za 07/21 - Ugovor 363-02/21-01/6 A201006 3235 0660  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 31.07.2021 74,00 kn Utrošak vode - Ul. kralja Zvonimira 82 (za kiosk postavljen kod kbr.84) vod.2642370 za 06/21 A201007 3234 0630  
44110106406 NOVI LIST d.d. RIJEKA 31.07.2021 1.500,00 kn Izdavanje i tiskanje "Službenih novina PGŽ-a", ugovor 612-10/08-01/14 A100002 3233 0111  
23330100942 U.O. D&D FRIGO DRAGA BAŠĆANSKA 31.07.2021 4.562,50 kn Servis klima uređaja, općinska zgrada, narudžbenica 17/21-03/2-3 A200002 3232 0133  
17406113186 KARDIAN D.O.O. ZAGREB 31.07.2021 2.250,00 kn Servis defibrilatora i komunikacijskih ormarića, narudžbenica 65-03/3-21 A201009 3232 0660  
87311810356 HP SREDIŠTE POŠTA RIJEKA RIJEKA 31.07.2021 4.617,67 kn Pružanje poštanskih usluga, ugovor 344-01/20-01/5 A200002 3231 0133  
63073332379 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 31.07.2021 29.526,99 kn Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca O-21-437, 030-08/20-01/3 A201002 3223 0640  
67460122687 KLEK INTERIJERI D.O.O. KRK 31.07.2021 2.936,50 kn Krevet, podnica i madrac, stan iznad ambulante, narudžbenica 14/21-03/3-1 K200005 4227 0133  
67460122687 KLEK INTERIJERI D.O.O. KRK 31.07.2021 -2.936,50 kn Krevet+podnica+madrac 200*90 za stan iznad ambulante u Baški, narudžbenica 14/21-03/3-1-ISPRAVAK K200005 4221 0133  
57010186553 MOZAIK KNJIGA D.O.O. ZAGREB 31.07.2021 63,20 kn Knjige, nagrade uspješnim učenicima PŠ Baška, narudžbenica 21-03/2-21 A100103 3293 0111  
23057039320 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 31.07.2021 2.533,83 kn Obavljanje platnog prometa - redovan žiro račun, ugovor 401-03/03-01/3 A200003 3431 0133  
87708159396 JURANIĆ TONI BAŠKA 31.07.2021 5.000,00 kn Naknada troškova izborne promidžbe za izbor Općinskog načelnika, Odluka 013-03/21-01/1 T100301 3299 0111  
47722603299 PLIŠIĆ NATAŠA BAŠKA 31.07.2021 1.535,00 kn Naknada troškova izborne promidžbe za izbor Općinskog načelnika, Odluka 013-03/21-01/1 T100301 3299 0111  
84816685794 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ RIJEKA 31.07.2021 6.000,00 kn Naknada troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća, Odluka 013-03/21-01/1 T100301 3299 0111  
04155352667 PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. KRK 31.07.2021 6.897,50 kn Pripremni građevinski radovi za postavljanje stupa JR sa svjetiljkom-1 kom,ul.Skopalj između kbr.13 i 14 Bš,odluka 363-02/21-02/17 K201303 4214 0640  
80254949848 OPĆINA VRBNIK VRBNIK 31.07.2021 11.666,66 kn Naknada za lokaciju odlagališta Treskavac, ugovor 363-01/15-07/3 A200002 3295 0133  
85821130368 FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 31.07.2021 150,00 kn Uplata predujma naknade za pokretanje i provedbu ovrhe, Sekulić Zlatko, 940-01/15-01/16 A200002 3295 0133  
12130471035 KATUNAR ZRINSKI MILJENKA, JAVNI BILJEŽNIK KRK 31.07.2021 117,50 kn Ovjera preslike i potpisa OV-4571, 4573, 4575, prodaja k.č.2288 k.o. Baška-nova, Olga Šober, Ug 944-01/21-02/3 A200002 3295 0133  
44132668646 AREA-GEODEZIJA D.O.O. RIJEKA 31.07.2021 5.500,00 kn Geodetska mjerenja izvedenog stanja s izradom elaborata diobe za k.č. 3901/2 k.o. Baška-nova, narudžbenica 3/21-03/3-1 A201301 3237 0660  
64676614789 ODVJETNIČKO DRUŠTVO KNEŽEVIĆ I PARTNERI J.T.D. RIJEKA 31.07.2021 8.187,50 kn Pružanje usluga pravnih savjeta i zastupanja, ugovor 700-01/20-01/2 A200002 3237 0133