UVID U TROŠKOVE OPĆINE BAŠKA
01.01.2022 - 30.04.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

UKUPNO:   8.162.281,66 KN

OIB POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
DATUM IZNOS OPIS PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
82947171108 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 30.04.2022 14.479,46 kn Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 A201006 3234 0660  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 30.04.2022 83,62 kn Utrošak vode - vod.1675321, Stolarija - Draga Bašćanska za 03/22 A201007 3234 0630  
81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 30.04.2022 393,80 kn Rn TK usluga za 04/22 za 750-560 A200002 3231 0133  
INA DD KRK 30.04.2022 125,08 kn Benzin loko vožnja - Siniša Grgurić, RI 3493 H 18.02.22.-28.04.22. A200002 3223 0133  
63073332379 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 30.04.2022 12.511,10 kn Utrošak električne energije za 03/22 razni potrošači, Ugovor Ev.br. 30/21, klasa 030-08/21-01/5 A200002 3223 0133  
80051606155 PEČAT D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 400,00 kn Pečat Trodat 4911, 2 kom 47x18, 2 kom 39x15, za poštu, narudžbenica 06/22-03-01/4 A200002 3221 0133  
13534672609 JAMI OPREMA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 2.992,63 kn Nabava tonera za pisače, ugovor 030-03/22-01/3 A200002 3221 0133  
04155352667 PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. KRK 30.04.2022 69,61 kn Odvoz otpada 03/22 - vod.05074295, Zadružni dom Draga Bašćanska A201501 3234 0510  
04155352667 PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. KRK 30.04.2022 57,28 kn Odvoz otpada za 03/22 - diskont Jurandvor, br. vod. 2411806 A201501 3234 0510  
30492122828 CALLIDUS GRUPA D.O.O. ZAGREB 30.04.2022 108.411,25 kn WIFI4EU, isporuka i instaliranje opreme za bežični internet, ugovor 030-03/21-01/4 T201319 4227 0660  
97800946609 FUTURA TRADE D.O.O. LOVRAN 30.04.2022 737,50 kn Prometni znak B36+dopunska ploča E05 "osim za dostavu max.15 min.", narudžbenica 63/22-03-03/2 A201001 4227 0660  
19819724166 AUTOTRANS D.D. CRES 30.04.2022 664,00 kn Sufinanciranje prijevoza učenika za 04/22 - 4 vikend karte - Ugovor klasa 402-07/21-01/21 A200302 3722 0960  
85821130368 FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 30.04.2022 259,40 kn Dostava izvoda e-mailom, izvještaj - prihodi JLP(R)S - datoteka za 03/22 A200003 3431 0133  
85821130368 FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 30.04.2022 192,50 kn Dostava izvoda e-mailom, izvještaj - prihodi JLP(R)S - datoteka za 04/22 A200003 3431 0133  
82947171108 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 30.04.2022 31.718,75 kn Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 A201006 3234 0660  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 30.04.2022 74,00 kn Utrošak vode za 04/22 - kiosk Lučka uprava, vod.br.842322 A201007 3234 0630  
49445582981 RADIO OTOK KRK D.O.O. DOBRINJ 30.04.2022 4.833,33 kn Emitiranje emisija i praćenja događanja s područja Općine Baška, ugovor 612-12/21-01/6 A100101 3233 0830  
64813555114 ST.S. CENTAROPREMA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 1.311,72 kn Međuvlasnički ugovor, pričuva, 370-01/10-01/11 A201501 3232 0660  
82947171108 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 30.04.2022 625,00 kn Održavanje komunalne infrastrukture, ugovor 363-02/22-04/1 A201501 3232 0660  
87311810356 HP SREDIŠTE POŠTA RIJEKA RIJEKA 30.04.2022 5.324,26 kn Pružanje poštanskih usluga 21/22, ugovor 344-01/21-01/7 A200002 3231 0133  
36004425025 OT-OPTIMA TELEKOM D.D. ZAGREB 30.04.2022 125,00 kn Naknada za telefonski priključak za 04/22 za 844-104 - Dom Draga Bašćanska A200002 3231 0133  
63073332379 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 30.04.2022 44.186,68 kn JR - utrošak električne energije za 03/22, Ugovor Ev.br. 30/21, klasa 030-08/21-01/5 A201002 3223 0640  
04155352667 PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. KRK 30.04.2022 23,76 kn Odvoz otpada 04/22 - vod.1675321, Stolarija - Draga Bašćanska A201501 3234 0510  
42177896849 GEODETSKI ZAVOD RIJEKA D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 9.000,00 kn Implementacija lokacija koncesijskih odobrenja u sustav ATLAS 14, narudžbenica 7/22-03-03/2 K201311 4541 0660  
46118101286 NETCOM D.O.O. RIJEKA 30.04.2022 1.875,00 kn Pružanje podrške i usluge hostinga za program e-sjednice, ugovor 030-01/18-01/8 A200002 3238 0133  
64125437677 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 30.04.2022 19.146,46 kn Interkalarna kamata 31.03.22. 12,87% Projekt prikupljanja,odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otok Krk, Ugovor 363-02/17-05/1 K201102 3861 0520  
11144558704 UGOSTITELJSTVO I TRGOV. "NADA" VL. IVAN JURANIĆ VRBNIK 30.04.2022 2.775,25 kn Poklon paketi (vino+maslinovo ulje) 25 kom., Dan Općine, narudžbenica 15-03-01/1-22 A100103 3293 0111  
23057039320 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD RIJEKA 30.04.2022 1.165,51 kn Obavljanje platnog prometa - redovan žiro račun, ugovor 401-03/03-01/3 A200003 3431 0133  
49820485300 FORZA BAŠKA D.O.O. BAŠKA 30.04.2022 1.568,00 kn Ugostiteljske usluge, ugovor 335-01/21-01/1 A100102 3293 0111  
79506290597 LEXPERA D.O.O. ZAGREB 30.04.2022 590,00 kn Pretplata na korištenje online pravnog portala IUS INFO Classic osnovni, narudžbenica 97-03/2-18 A200002 3239 0133