UVID U TROŠKOVE OPĆINE BAŠKA
01.01.2024 - 31.01.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 120

UKUPNO:   164.403,93

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.01.2024. Ostali rashodi za zaposlene 1.004,56 A200001 3121 0131  
02.01.2024. Ostali rashodi za zaposlene 100,00 A200001 3121 0131  
02.01.2024. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.154,60 A200002 3212 0131  
02.01.2024. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.656,99 A200001 3132 0131  
02.01.2024. Plaće za redovan rad 28.224,13 A200001 3111 0131  
01.01.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.058,98 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201005 3232 0660  
01.01.2024. Ostale usluge 318,40 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A200002 3239 0133  
01.01.2024. Zakupnine i najamnine 875,98 RI-ING NET D.O.O. RIJEKA 18259544697 A201201 3235 0660  
01.01.2024. Ostale usluge 78,30 LEXPERA D.O.O. ZAGREB 79506290597 A200002 3239 0133  
01.01.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 43,13 JAMI OPREMA D.O.O. RIJEKA 13534672609 A200002 3221 0133  
01.01.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 74,99 LOGIČAN IZBOR d.o.o. ZAGREB 25936178873 A200002 3221 0133  
01.01.2024. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 100,00 GRGURIĆ SANDI A200301 3721 0960  
01.01.2024. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 200,00 BESTULIĆ LENI A200301 3721 0960  
01.01.2024. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 200,00 DERENČINOVIĆ LORIS A200301 3721 0960  
01.01.2024. Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 59,73 ŠANTEK NADA A200004 3831 0133  
01.01.2024. Intelektualne i osobne usluge 1.087,50 ODVJETNIČKO DRUŠTVO KNEŽEVIĆ I PARTNERI J.T.D. RIJEKA 64676614789 A200002 3237 0133  
01.01.2024. Komunalne usluge 360,00 ZIDARSKI OBRT ZIDAR IVO VL.VLADO KOSIĆ A201009 3234 0660  
01.01.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 398,15 FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 A200002 3299 0133  
01.01.2024. Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.100,00 PROJEKT D.O.O. RIJEKA 63648072581 K201302 4264 0660  
01.01.2024. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 496,25 TD BAŠKA d.o.o. BAŠKA 82947171108 A201501 4511 0660  
01.01.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 450,00 NOVI INFORMATOR D.O.O. ZAGREB 03492821167 A200002 3221 0133  
01.01.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 87,45 ST.S. CENTAROPREMA D.O.O. RIJEKA 64813555114 A201501 3232 0660  
01.01.2024. Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 17,10 PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. KRK 04155352667 A201501 1242 0510  
01.01.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.309,38 GRAĐEVINSKI OBRT PILJO KORNIĆ,VL.MIHAJLO BOROJEVIĆ T201506 3232 0660  
01.01.2024. Usluge promidžbe i informiranja 829,55 RADIO OTOK KRK D.O.O. DOBRINJ 49445582981 A100110 3233 0830  
01.01.2024. Pristojbe i naknade 53,09 DRŽ.PRORAČUN RH ZAGREB 18683136487 A200002 3295 0133  
01.01.2024. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU 100,00 OSTROGOVIĆ LINA A200301 3721 0960  
01.01.2024. Usluge promidžbe i informiranja 106,50 NOVI LIST d.d. RIJEKA 44110106406 A200002 3233 0133  
01.01.2024. Energija 40,09 HEP ELEKTRA D.O.O. KRK 43965974818 A200002 3223 0133  
01.01.2024. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 131,25 AUTOTRANS D.D. CRES 19819724166 A200206 3722 0960