UVID U TROŠKOVE OPĆINE DOBRINJ
01.01.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 198

UKUPNO:   407.725,92

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 45,01 PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A101201 3721 0660  
29.02.2024. Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 318,53 DJEČJI VRTIĆ LUNA RIJEKA 10684224980 OPĆINA DOBRINJ A100701 3523 0911  
28.02.2024. Intelektualne i osobne usluge 174,19 MILsoft d.o.o. ZAGREB 68905349097 OPĆINA DOBRINJ A100145 3237 0133  
28.02.2024. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 299,00 LESNINA H D.O.O. ŠKRLJEVO 36998794856 OPĆINA DOBRINJ K100118 4227 0133  
28.02.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 157,50 MILMAN D.O.O. CRIKVENICA 59744512982 OPĆINA DOBRINJ A100132 3221 0133  
27.02.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 349,72 NOVI LIST RIJEKA 44110106406 OPĆINA DOBRINJ A100133 3221 0133  
27.02.2024. Članarine i norme 645,90 LAG KVARNERSKI OTOCI OPĆINA DOBRINJ A101216 3294 0421  
27.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.790,27 OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ OMIŠALJ 22618778452 OPĆINA DOBRINJ A100708 3721 0912  
27.02.2024. Energija 520,60 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 OPĆINA DOBRINJ A100146 3223 0435  
27.02.2024. Ostale usluge 3.798,84 KOMUN. USLUGE "LUMIN" VL. DARIJA FRGAČIĆ OPĆINA DOBRINJ A100307 3239 0660  
27.02.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 689,39 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133  
27.02.2024. Članarine i norme 995,43 UDRUGA OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZAGREB 00690893979 OPĆINA DOBRINJ A100202 3294 0111  
27.02.2024. Ostali rashodi za zaposlene 35,84 DOM ZDRAVLJA PGŽ ISPOSTAVA KRK OPĆINA DOBRINJ A100101 3121 0131  
27.02.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37,97 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 OPĆINA DOBRINJ A100132 3221 0133  
26.02.2024. Stručno usavršavanje zaposlenika 188,90 TEMPORIS SAVJETOVANJE OPĆINA DOBRINJ A100150 3213 0131  
26.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 442,83 PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A101910 3232 0620  
26.02.2024. Poslovni objekti 41.210,00 3 MONTAZE d.o.o. VOĐINCI 48139465796 OPĆINA DOBRINJ K101913 4212 0860  
26.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 36,00 PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A101201 3721 0660  
23.02.2024. Komunalne usluge 210,24 PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A100102 3234 0133  
23.02.2024. Intelektualne i osobne usluge 49,78 ABSOLUTE D.O.O. ŠILO 63533867077 OPĆINA DOBRINJ A101214 3237 0486  
23.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.297,39 SMART ISLAND KRK D.O.O. KRK 71183086599 OPĆINA DOBRINJ A100319 3232 0640  
23.02.2024. Usluge promidžbe i informiranja 413,75 NOVI LIST RIJEKA 44110106406 OPĆINA DOBRINJ A100130 3233 0133  
23.02.2024. Komunalne usluge 694,14 PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. 04155352667 OPĆINA DOBRINJ A100103 3234 0610  
23.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u naravi 667,80 STIPE, OBRT ZA USLUGE, VL. STJEPAN ROGAĆ OPĆINA DOBRINJ A100712 3722 0810  
23.02.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 69,00 ARVALIS ZAGREB 32289496287 OPĆINA DOBRINJ A100133 3221 0133  
23.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 48,60 PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A101201 3721 0660  
23.02.2024. Zakupnine i najamnine 442,41 OPĆINA VRBNIK VRBNIK 80254949848 OPĆINA DOBRINJ A100141 3235 0490  
20.02.2024. Tekuće donacije u novcu 593,25 MARINERO TOURS D.O.O. DRAMALJ 45059865590 OPĆINA DOBRINJ A101207 3811 0473  
20.02.2024. Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 580,00 OBRT ZA ČUVANJE DJECE "BUBAMARA" V. NATHALIE ŽIC OPĆINA DOBRINJ A100701 3523 0911  
20.02.2024. Komunalne usluge 85,31 ŽIVA VODA D.O.O. ZAGREB 86255713939 OPĆINA DOBRINJ A100102 3234 0133