UVID U TROŠKOVE GRADA DELNICA
01.01.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 502

UKUPNO:   967.288,12

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.02.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34,80 MIKROGORAN D.O.O. LOKVE 98090151876 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3221 0911  
29.02.2024. Materijal i sirovine 271,32 PEKARA FORTUNA DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3222 0911  
29.02.2024. Usluge promidžbe i informiranja 10,62 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3233 0911  
29.02.2024. Premije osiguranja 28,17 CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE A180101 3292 0321  
29.02.2024. Intelektualne i osobne usluge 238,90 RISNJAK-DELNICE d.o.o. DELNICE 29572254922 GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3237 0821  
29.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 159,69 TANI COM d.o.o. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE A180101 3232 0321  
29.02.2024. Materijal i sirovine 105,64 PODRAVKA KOPRIVNICA 18928523252 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3222 0911  
29.02.2024. Energija 322,13 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3223 0911  
29.02.2024. Materijal i sirovine 614,29 INGRO D.O.O. DELNICE 40069075951 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3222 0911  
29.02.2024. Računalne usluge 26,84 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE A180101 3238 0321  
29.02.2024. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 67,07 ERSTE & STEIRMERKISCHE BANK D.D. 23057039320 GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3431 0821  
29.02.2024. Računalne usluge 63,44 VIVA INFO 22361751585 GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3238 0821  
29.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1,60 STENAVERT d.o.o. KUPJAK 62203066273 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3232 0911  
29.02.2024. Računalne usluge 25,38 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3238 0911  
29.02.2024. Usluge promidžbe i informiranja 10,62 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3233 0821  
29.02.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9,25 MIKROGORAN D.O.O. LOKVE 98090151876 GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3299 0821  
29.02.2024. Komunalne usluge 212,50 RISNJAK-DELNICE d.o.o. DELNICE 29572254922 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE A180101 3234 0321  
29.02.2024. Računalne usluge 23,81 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 42889250808 GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3238 0821  
29.02.2024. Usluge telefona, pošte i prijevoza 288,76 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3231 0911  
29.02.2024. Računalne usluge 43,75 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3238 0911  
29.02.2024. Materijal i sirovine 817,01 VOĆKO,SAFIJE, OBRT ZA TRG., SAFIJE BEĐETI DJECJI VRTIC HLOJKICA DELNICE A050101 3222 0911  
29.02.2024. Intelektualne i osobne usluge 547,32 RISNJAK-DELNICE d.o.o. DELNICE 29572254922 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE A180101 3237 0321  
29.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33,18 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE DELNICE GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3232 0821  
29.02.2024. Usluge telefona, pošte i prijevoza 46,32 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3231 0821  
29.02.2024. Premije osiguranja 79,68 CROATIA OSIGURANJE D.D. 26187994862 GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3292 0821  
29.02.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160,00 ABSOLUTE d.o.o. ŠILO 63533867077 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE A180101 3299 0321  
29.02.2024. Zakupnine i najamnine 1.041,06 DVD DELNICE DELNICE 50904372440 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE A180101 3235 0321  
29.02.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3,50 KNJIŽARA BALTAZAR GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3299 0821  
29.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26,55 INDIKATOR d.o.o. LABIN 40973277765 GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3232 0821  
29.02.2024. Komunalne usluge 65,81 KOMUNALAC D.O.O. DELNICE 22745185008 GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH A203001 3234 0821