UVID U TROŠKOVE OPĆINE MATULJI
01.01.2024 - 30.04.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 958

UKUPNO:   2.974.651,73

RAZDOBLJE OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
04.2024. 3222 Materijal i sirovine 2.964,80 MESNICA DAMIR, OBRT VL. DAMIR SPINČIĆ Dječji vrtić Matulji 3222-Materijal i sirovine
04.2024. 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.104,81 OPĆINA MATULJI 3237-Intelektualne i osobne usluge
04.2024. 3111 Plaće za redovan rad 102.981,24 Dječji vrtić Matulji 3111-Plaće za redovan rad
04.2024. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 36,12 USTANOVA MEDRIS RIJEKA 57305546210 Dječji vrtić Matulji 3236-Zdravstvene i veterinarske usluge
04.2024. 3811 Tekuće donacije u novcu 800,00 UDRUGA ZVONEJSKI ZVONČARI JURDANI 60171570270 OPĆINA MATULJI 3811-Tekuće donacije u novcu
04.2024. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.473,25 VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. RIJEKA 02918144179 OPĆINA MATULJI 3236-Zdravstvene i veterinarske usluge
04.2024. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.046,35 PARKOVI D.O.O. OPATIJA 41874531291 OPĆINA MATULJI 3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
04.2024. 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 505,54 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA OPATIJA 77008559622 OPĆINA MATULJI 3662-Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
04.2024. 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.182,50 VILMET D.O.O. MATULJI 75426400219 OPĆINA MATULJI 3722-Naknade građanima i kućanstvima u naravi
04.2024. 3222 Materijal i sirovine 567,00 FARMA VELI BRGUD D.O.O. JURDANI 81075684083 Dječji vrtić Matulji 3222-Materijal i sirovine
04.2024. 3237 Intelektualne i osobne usluge 500,00 ODVJETNICA JELENA JAKŠIĆ OPĆINA MATULJI 3237-Intelektualne i osobne usluge
04.2024. 3239 Ostale usluge 61,65 MTM D.O.O. KASTAV 26650880991 OPĆINA MATULJI 3239-Ostale usluge
04.2024. 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 605,89 OPĆINA MATULJI 3722-Naknade građanima i kućanstvima u naravi
04.2024. 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.100,00 STALNI SUD.VJEŠTAK ADISA RAKOVIĆ KRANJAC OPĆINA MATULJI 3237-Intelektualne i osobne usluge
04.2024. 3234 Komunalne usluge 15.662,08 KOMUNALAC D.O.O. JURDANI 30295003016 OPĆINA MATULJI 3234-Komunalne usluge
04.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 455,76 A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 29524210204 Dječji vrtić Matulji 3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza
04.2024. 3239 Ostale usluge 4.829,47 KOMUNALAC D.O.O. JURDANI 30295003016 OPĆINA MATULJI 3239-Ostale usluge
04.2024. 3292 Premije osiguranja 721,82 SAVA OSIGURANJE D.D. ZAGREB 45237012600 OPĆINA MATULJI 3292-Premije osiguranja
04.2024. 3223 Energija 65,28 INA D.D. ZAGREB 27759560625 Dječji vrtić Matulji 3223-Energija
04.2024. 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 53.290,11 KD AUTOTROLEJ D.O.O. RIJEKA 19081493664 OPĆINA MATULJI 3512-Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
04.2024. 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.550,00 GRUND D.O.O. RIJEKA 46946527289 OPĆINA MATULJI 3237-Intelektualne i osobne usluge
04.2024. 3811 Tekuće donacije u novcu 374,94 LD LISJAK KASTAV KASTAV 78893279432 OPĆINA MATULJI 3811-Tekuće donacije u novcu
04.2024. 3811 Tekuće donacije u novcu 4.535,00 PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA LIBURNIJE OPATIJA 29235436084 OPĆINA MATULJI 3811-Tekuće donacije u novcu
04.2024. 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 362,92 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA RIJEKA 30123739908 OPĆINA MATULJI 3661-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
04.2024. 3239 Ostale usluge 2.992,15 RAV-SPORT J.D.O.O. KASTAV 26830781020 OPĆINA MATULJI 3239-Ostale usluge
04.2024. 3235 Zakupnine i najamnine 1.427,40 PROMET I PROSTOR D.O.O. ZAGREB 70482234704 OPĆINA MATULJI 3235-Zakupnine i najamnine
04.2024. 3239 Ostale usluge 5.087,50 ŠPAROGA,OBRT ZA USLUGE ČIŠĆENJA OPĆINA MATULJI 3239-Ostale usluge
04.2024. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 125,00 ALIUS GRUPA D.O.O. VIŠKOVO 75696670026 Dječji vrtić Matulji 3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
04.2024. 3222 Materijal i sirovine 1.967,92 VINDIJA D.D. VARAŽDIN 44138062462 Dječji vrtić Matulji 3222-Materijal i sirovine
04.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 103,46 KRIN D.O.O. JURDANI 22017159173 Dječji vrtić Matulji 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi