UVID U TROŠKOVE GRADA KRALJEVICE
01.01.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 450

UKUPNO:   722.968,13

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.02.2024. Ostali materijal - vrtić 8,40 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA MALINSKA 66548420466 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3221 0911  
29.02.2024. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.630,10 OSNOVNA ŠKOLA KRALJEVICA KRALJEVICA 59629446020 GRAD KRALJEVICA A100403 3631 0980  
29.02.2024. Zdravstvene i veterinarske usluge 769,83 VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA CRIKVENICA 79639879185 GRAD KRALJEVICA A101301 3236 0760  
29.02.2024. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - vrtć 12,09 PEVEX SESVETE 73660371074 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3224 0911  
29.02.2024. Usluge promidžbe i informiranja 10,62 HRT ZAGREB ZAGREB 68419124305 GRAD KRALJEVICA A100107 3233 0820  
29.02.2024. Sitni inventar - vrtić 61,00 IKEA HRVATSKA D.O.O. SESVETE-KRALJEVAC Sesvete-Kraljevac 21523879111 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3225 0911  
29.02.2024. Oprema - vrtić 118,25 AM d.o.o. RIJEKA 39170050991 30736 - Dječji vrtić Orepčići K100401 4221 0911  
29.02.2024. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 327,28 ARPA PROMET RIJEKA 81750045800 GRAD KRALJEVICA A100101 3221 0111  
29.02.2024. Ostali materijal - vrtić 26,65 ZVONČICA D.O.O. KRALJEVICA 22504528972 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3221 0911  
29.02.2024. Službena putovanja 146,90 GRAD KRALJEVICA A100101 3211 0111  
29.02.2024. Premije osiguranja 434,30 CROATIA OSIG. ZAGREB 26187994862 GRAD KRALJEVICA A100101 3292 0111  
29.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u naravi 169,66 AUTOTRANS RIJEKA RIJEKA 19819724166 GRAD KRALJEVICA A100407 3722 0980  
29.02.2024. Ostali materijal - vrtić 108,91 NARODNE NOVINE ZAGREB 64546066176 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3221 0911  
29.02.2024. Oprema - vrtić 132,46 IKEA HRVATSKA D.O.O. SESVETE-KRALJEVAC Sesvete-Kraljevac 21523879111 30736 - Dječji vrtić Orepčići K100401 4221 0911  
29.02.2024. Ostali materijal - vrtić 35,26 BAUHAUS ZAGREB 71642207963 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3221 0911  
29.02.2024. Komunalne usluge 20,68 GRADINA GRAD KRALJEVICA A101401 3234 0610  
29.02.2024. Ostali materijal - vrtić 3,96 IKEA HRVATSKA D.O.O. SESVETE-KRALJEVAC Sesvete-Kraljevac 21523879111 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3221 0911  
29.02.2024. Ostali materijal - vrtić 61,00 FARMACIJA 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3221 0911  
29.02.2024. Namirnice 32,22 LIDL HRVATSKA D.O.O. 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3222 0911  
29.02.2024. Ostali materijal - vrtić 78,08 METRO CASH & CARRY D.O.O. ZAGREB 38016445738 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3221 0911  
29.02.2024. Ostale usluge - vrtić 495,00 KROJAČKI STUDIO SANJA JAGIĆ 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3239 0911  
29.02.2024. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1,19 FINA ZAGREB 85821130368 GRAD KRALJEVICA A100101 3431 0111  
29.02.2024. Namirnice 71,47 PLODINE RIJEKA 92510683607 30736 - Dječji vrtić Orepčići A100401 3222 0911  
29.02.2024. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 88,30 OSNOVNA ŠKOLA KRALJEVICA KRALJEVICA 59629446020 GRAD KRALJEVICA A100408 3631 0980  
28.02.2024. Poštarina 3,30 GRAD KRALJEVICA A100101 3231 0111  
26.02.2024. Pristojbe i naknade 2,65 PGŽ - proračun GRAD KRALJEVICA A100101 3295 0111  
26.02.2024. Tekuće donacije u novcu 4.645,00 DVD KRALJEVICA- red. subv. KRALJEVICA 31807006261 GRAD KRALJEVICA A100801 3811 0320  
26.02.2024. Tekuće donacije u novcu 5.352,00 DVD KRALJEVICA ZA JVP KRALJEVICA 31807006261 GRAD KRALJEVICA A100801 3811 0320  
22.02.2024. Uredska oprema i namještaj 946,78 ISKRA POKORNY D.O.O. ( KORYNA ) OPATIJA 45368516304 GRAD KRALJEVICA K100307 4221 0820  
22.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.087,50 TERMO SERVIS ČARGONJA D.O.O. ČAVLE 31842861030 GRAD KRALJEVICA A100303 3232 0820