UVID U TROŠKOVE OPĆINE OTOK
01.01.2024 - 30.06.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 325

UKUPNO:   1.109.334,14

RAZDOBLJE OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
06.2024. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 391,83 PREMIUM PRINT D.O.O. SPLIT 52612462174 OPĆINA OTOK 3232
06.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.073,90 ORCUS PLUS DOO OPĆINA OTOK 3221
06.2024. 3223 Energija 3.403,52 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 63073332379 OPĆINA OTOK 3223
06.2024. 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.052,75 LITRE TOURS D.O.O. OTOK 08414927637 OPĆINA OTOK 3722
06.2024. 3211 Službena putovanja 30,00 OPĆINA OTOK 3211
06.2024. 1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove 491,34 OPĆINA OTOK 1291
06.2024. 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.327,81 OPĆINA OTOK 3237
06.2024. 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 66,36 FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 OPĆINA OTOK 3434
06.2024. 3113 Plaće za prekovremeni rad 72,06 OPĆINA OTOK 3113
06.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 243,85 NARODNE NOVINE D.D. ZAGREB 64546066176 OPĆINA OTOK 3299
06.2024. 3293 Reprezentacija 409,00 GARAGE POINT D.O.O OTOK OPĆINA OTOK 3293
06.2024. 3239 Ostale usluge 60,00 SALONA LIBER D.O.O. SOLIN 78472307466 OPĆINA OTOK 3239
06.2024. 3238 Računalne usluge 126,91 Axiom d.o.o. ČAKOVEC 07795389714 OPĆINA OTOK 3238
06.2024. 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.975,84 OPĆINA OTOK 3721
06.2024. 3239 Ostale usluge 2,65 TISAK PLUS d.o.o. ZAGREB 32497003047 OPĆINA OTOK 3239
06.2024. 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 5.520,00 OPĆINA OTOK 5121
06.2024. 3237 Intelektualne i osobne usluge 663,61 BOTA TANJA, ODVJETNICA OPĆINA OTOK 3237
06.2024. 3223 Energija 188,13 HEP ELEKTRA D.O.O. SINJ 43965974818 OPĆINA OTOK 3223
06.2024. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 84,00 TAHO-ST D.O.O. SOLIN 96320385428 OPĆINA OTOK 3232
06.2024. 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 218,91 OPĆINA OTOK 3722
06.2024. 3111 Plaće za redovan rad 38.403,61 OPĆINA OTOK 3111
06.2024. 3234 Komunalne usluge 1.342,57 ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE D.O.O. SINJ 79243957155 OPĆINA OTOK 3234
06.2024. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 172,40 ELEK - knjigovodstveni servis i trgovina vl. Svemirka Elek OPĆINA OTOK 3221
06.2024. 3234 Komunalne usluge 132,72 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SINJA SINJ 61439881424 OPĆINA OTOK 3234
06.2024. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16,00 MARINA DIZAIN D.O.O. SINJ 18143323199 OPĆINA OTOK 3299
06.2024. 3238 Računalne usluge 1.590,90 TEHNIČKA PODRŠKA d.o.o. SPLIT 29953147153 OPĆINA OTOK 3238
06.2024. 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.248,41 OPĆINA OTOK 3291
06.2024. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13,48 HRVATSKA POŠTA D.D. VELIKA GORICA 87311810356 OPĆINA OTOK 3231
06.2024. 3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,00 KUD KRENICA OPĆINA OTOK 3811
06.2024. 3222 Materijal i sirovine 6.502,92 DJEČJI VRTIĆ ŽABICA OTOK 17952117551 OPĆINA OTOK 3222