UVID U TROŠKOVE GRADA BAKRA
01.01.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 707

UKUPNO:   1.429.916,94

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.02.2024. Tekuće donacije u novcu 5.000,00 LOVAČKO DRUŠTVO "TUHOBIĆ" KRASICA KRASICA 99967932326 GRAD BAKAR A315202 3811 0540  
29.02.2024. Tekuće donacije u novcu 400,00 KULTURNO DRUŠTVENA UDRUGA "PRAPUTNJAK" PRAPUTNJAK 83586568593 GRAD BAKAR A310206 3811 0820  
29.02.2024. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 35.282,33 AUTOTROLEJ RIJEKA RIJEKA 19081493664 GRAD BAKAR A320206 3512 0451  
29.02.2024. Zatezne kamate 3,65 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZAGREB 52634238587 GRAD BAKAR A340203 3433 0112  
29.02.2024. Tekuće donacije u novcu 2.437,50 OSNOVNA ŠKOLA BAKAR BAKAR 48127009867 GRAD BAKAR T310201 3811 0830  
29.02.2024. Tekuće donacije u novcu 13.500,00 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "DOLČINA" PRAPUTNJAK PRAPUTNJAK 12269757365 GRAD BAKAR A315101 3811 0421  
29.02.2024. Tekuće donacije u novcu 600,00 POV. POSTROJBA HV "GRADSKA STRAŽA BAKAR 1848." BAKAR 78227705422 GRAD BAKAR A310902 3811 0860  
28.02.2024. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.775,00 ARS RESTAURO d.o.o. SINJ 57043150311 GRAD BAKAR K310306 4511 0820  
28.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.312,50 VENTEX d.o.o. KOSTRENA Rijeka 63398817957 GRAD BAKAR A340105 3232 0133  
28.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.540,00 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. RIJEKA 35346133565 GRAD BAKAR A310702 3722 1040  
28.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.124,64 SIGNALINEA D.O.O. KUKULJANOVO 73552747419 GRAD BAKAR A320102 3232 0451  
28.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 343,18 GKD DOBRA d.o.o. BAKAR KUKULJANOVO 03477896677 GRAD BAKAR A320101 3232 0640  
28.02.2024. Usluge promidžbe i informiranja 456,25 NOVI LIST D.D. RIJEKA 44110106406 GRAD BAKAR A300104 3233 0111  
28.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u naravi 456,04 AUTOTROLEJ RIJEKA RIJEKA 19081493664 GRAD BAKAR A310603 3722 0960  
28.02.2024. Stručno usavršavanje zaposlenika 112,50 M.B. SEMINAR d.o.o. ZAGREB 35067158852 GRAD BAKAR A330001 3213 0131  
28.02.2024. Uredska oprema i namještaj 1.151,52 VENTEX d.o.o. KOSTRENA Rijeka 63398817957 GRAD BAKAR K340102 4221 0133  
28.02.2024. Intelektualne i osobne usluge 300,00 GEOLASER d.o.o. VIŠKOVO 53901888678 GRAD BAKAR A320202 3237 0443  
28.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.907,45 CESTE - RIJEKA d.o.o. RIJEKA 01371628232 GRAD BAKAR A320102 3232 0451  
28.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u naravi 597,23 AUTOTROLEJ RIJEKA RIJEKA 19081493664 GRAD BAKAR A310704 3722 1012  
28.02.2024. Ostala nematerijalna proizvedena imovina 11.000,00 GEOLASER d.o.o. VIŠKOVO 53901888678 GRAD BAKAR K320320 4264 0660  
28.02.2024. Tekuće donacije u novcu 1.500,00 KUGLAČKI KLUB ZLOBIN ZLOBIN 90326639009 GRAD BAKAR A310404 3811 0810  
28.02.2024. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 295,58 OSNOVNA ŠKOLA HRELJIN HRELJIN GRAD BAKAR A310402 3299 0980  
28.02.2024. Energija 497,71 INA D.D. ZAGREB 27759560625 GRAD BAKAR A311301 3223 0133  
28.02.2024. Računalne usluge 7.500,00 OPTIMA TELEKOM d.o.o. ZAGREB ZAGREB 36004425025 GRAD BAKAR K340103 3238 0460  
28.02.2024. Komunalne usluge 5.604,05 GKD DOBRA d.o.o. BAKAR KUKULJANOVO 03477896677 GRAD BAKAR A320103 3234 0510  
27.02.2024. Reprezentacija 60,22 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. RIJEKA 35346133565 GRAD BAKAR A300003 3293 0111  
27.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 87.584,33 GKD DOBRA d.o.o. BAKAR KUKULJANOVO 03477896677 GRAD BAKAR A320103 3232 0620  
27.02.2024. Naknade građanima i kućanstvima u novcu 185,10 OSNOVNA ŠKOLA HRELJIN HRELJIN GRAD BAKAR A310702 3721 0960  
27.02.2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 220,65 GRAD BAKAR A320503 3232 0133  
27.02.2024. Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.885,40 GKD DOBRA d.o.o. BAKAR KUKULJANOVO 03477896677 GRAD BAKAR A320205 3231 0451