UVID U TROŠKOVE OPĆINE LOPAR
01.01.2022 - 30.06.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 613

UKUPNO:   4.852.188,16 KN

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2022 PL-06-22-Buto 16.006,57 kn OPĆINA LOPAR A0100201 3111 0111  
30.06.2022 PREKNJIŽENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 06/22 -76.269,08 kn OPĆINA LOPAR A0201901 3223 0435  
30.06.2022 PL-06-22-Bruto 5.625,03 kn OPĆINA LOPAR A0100101 3291 0111  
30.06.2022 URA-220333,NAKANDA ZA UPLATE U KORIST IZDAVATELJA UPLATNICA ZA 06/22 535,11 kn HP-HRVATSKA POŠTA d.d. ZAGREB (SRED.P.RIJEKA) RIJEKA 87311810356 OPĆINA LOPAR A0200103 3431 0112  
30.06.2022 URA-220295,OBJAVA OPĆIH AKATA U SN PGŽ BR. 16/2022. 16.350,00 kn NOVI LIST d.d. RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA LOPAR A0100102 3233 0133  
30.06.2022 URA-220286,INFORMIRANJE U OTOČNOM NOVOM LISTU ZA 06/22 1.562,50 kn NOVI LIST d.d. RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA LOPAR A0100203 3233 0133  
30.06.2022 URA-220331,LARVICIDNA DEZINSEKCIJA ZA 06/22 2.062,50 kn DEZINSEKCIJA d.o.o. RIJEKA RIJEKA 75145286506 OPĆINA LOPAR A0201101 3234 0560  
30.06.2022 URA-220320,ČIŠĆENJE PLAŽA ZA 06/22 86.716,50 kn LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR LOPAR 46240349814 OPĆINA LOPAR A0201101 3232 0560  
30.06.2022 URA-220323,KOŠNJA TRAVE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA ZA 06/22 8.893,53 kn LOPAR VRUTAK d.o.o. LOPAR LOPAR 46240349814 OPĆINA LOPAR A0201601 3232 0451  
30.06.2022 Pomoć osobama s invaliditetom 678,00 kn OPĆINA LOPAR A0200903 3721 1012  
30.06.2022 URA-220253,REPREZENTACIJA (POKLON - AMFORA MALA) 625,00 kn TRGOVAČKI OBRT "ČENTO E BOKA", vl. D.KALOĆIRA RAB 30537529927 OPĆINA LOPAR A0100204 3293 0133  
30.06.2022 URA-220326,KOMUNALNE USLUGE ZA 06/22 (GROBLJE) 166,41 kn VRELO d.o.o. RAB RAB 36457028007 OPĆINA LOPAR A0201701 3234 0660  
30.06.2022 KREDIT (PREKNJIŽENJE PO IZVADKU 158) -34.365,21 kn PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB ZAGREB 02535697732 OPĆINA LOPAR A0200106 5422
30.06.2022 URA-220307,OVJERA POTPISA I PRIJEDLOG ZA UPIS OV-3240/2022 I 3241/2022 275,31 kn JAVNI BILJEŽNIK SUNČICA ŽUŽIĆ KOVAČIĆ RIJEKA 26108391597 OPĆINA LOPAR A0200103 3434 0112  
30.06.2022 PREKNJIŽENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 06/22 73.920,78 kn OPĆINA LOPAR A0201101 3223 0435  
30.06.2022 PL-06-22-Buto 47.287,62 kn OPĆINA LOPAR A0200101 3111 0131  
30.06.2022 URA-220315,GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO ZA 06/22 668,89 kn INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB ZAGREB 27759560625 OPĆINA LOPAR A0200105 3223 0434  
30.06.2022 URA-220025,ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE RABARCHAOLOGICALTRACES.COM 3.750,00 kn 3-4-SAD d.o.o. ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ 64648204104 CENTAR ZA KULTURU LOPAR A0302301 3237 0860  
30.06.2022 PL-06-22-Ugovor o djelu 2.986,11 kn CENTAR ZA KULTURU LOPAR A0300101 3237 0860  
30.06.2022 URA-220301,SUF.PROGRAMA "PREGLEDI I EDUKACIJA ZA RANO OTK.MELANOMA" 5.000,00 kn NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ RIJEKA 45613787772 OPĆINA LOPAR A0200701 3811 0740  
30.06.2022 URA-220327,KOMUNALNE USLUGE ZA 06/22 (SPORTSKA DVORANA) 100,24 kn VRELO d.o.o. RAB RAB 36457028007 OPĆINA LOPAR K0202001 4212 0620  
30.06.2022 URA-220340,TELEFONSKE USLUGE U FIKSNOJ I MOBILNOJ MREŽI ZA 06/22 1.851,30 kn HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB ZAGREB 81793146560 OPĆINA LOPAR A0200102 3231 0460  
30.06.2022 PL-06-22-Doprinos za ZO 421,91 kn OPĆINA LOPAR A0100101 3291 0111  
30.06.2022 URA-220262,NAJAM PREMA UGOVORU O PRAVU KORIŠTENJA NEKRETNINE 34,68 kn DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA 20043484292 OPĆINA LOPAR A0200102 3299 0133  
30.06.2022 URA-220319,UPLATE U KORIST IZDAVATELJA UPLATNICA ZA 06/22 167,50 kn FINANCIJSKA AGENCIJA - ZAGREB ZAGREB 85821130368 OPĆINA LOPAR A0200103 3431 0112  
30.06.2022 URA-220338,ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 06/22 97.619,16 kn HEP-OPSKRBA d.o.o. ZAGREB ZAGREB 63073332379 OPĆINA LOPAR A0201901 3223 0435  
30.06.2022 AVR -1.878,92 kn OPĆINA LOPAR A0200105 3292 0112  
30.06.2022 PL-06-22-Doprinos za ZO 7.802,45 kn OPĆINA LOPAR A0200101 3132 0131  
30.06.2022 URA-220302,SUF.PROGRAMA "LOGOPEDSKI TRETMAN PRED. I ŠKOL.DJECE" 1.DIO 7.500,00 kn NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ RIJEKA 45613787772 OPĆINA LOPAR A0200701 3811 0740  
30.06.2022 URA-220325,KOMUNALNE USLUGE ZA 06/22 (JAVNE POVRŠINE) 949,72 kn VRELO d.o.o. RAB RAB 36457028007 OPĆINA LOPAR A0201101 3234 0560